Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz

W dniu 5 maja 2014 r. została podpisana umowa w ramach zadania 1: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kręta i Słoneczna w Szemrowicach oraz w ramach zadania 2: Przebudowa drogi gminnej Nr 102969 O Zwóz droga przez wieś ul. Bielowcowa w miejscowości Zwóz, z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „TOMBUD”, z siedzibą w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Słowackiego 1/40, na łączną kwotę brutto: 612 132,42 zł.

Wykonawca ten został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz”,  w którym otwarcie ofert odbyło się 22.04.2014 r.

Roboty rozpoczęły się  05.05.2014 r. i potrwają 3 miesiące, będą obejmować:

1)  w ramach zadania 1 niniejszego zamówienia: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kręta i Słoneczna w Szemrowicach, wykonanie następujących robót drogowych na odcinkach o łącznej długości 670 mb:

- wykonanie korytowania istniejącego pasa nawierzchni oraz zjazdów o gr. 43 cm i szerokości  3,70 mb,

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm, 

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm,

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm,

- wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W warstwa wiążąca  o gr. 4 cm,

- wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S warstwa ścieralna o gr. 4 cm,

- przebudowa istniejących przepustów o śr. 60 cm wraz ze ściankami czołowymi o długości 16,00 mb,

- przebudowa istniejących przepustów o śr. 50 cm wraz ze ściankami czołowymi o długości 8,00 mb,

- wykonanie studni rewizyjnej (1 szt.),

- wykonanie przepustów o śr. 40 cm wraz ze ściankami czołowymi pod zjazdami o długości 63,00 mb,

- wykonanie 17 szt. zjazdów na pola,

- uzupełnienie poboczy klińcem na szerokości 0,50 mb po obu stronach projektowanej drogi na  grubości 10 cm,

- wykonanie odmulenia istniejących rowów przydrożnych o gr. namułu 40 cm (długość 630 mb).

2)  w ramach zadania 2 niniejszego zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Nr 102969 O Zwóz droga przez wieś ul. Bielowcowa w miejscowości Zwóz, wykonanie następujących robót drogowych na odcinku o długości 1175 mb:

- wykonanie korytowania i profilowania istniejącej nawierzchni i zjazdów o gr. 8 cm i szerokości  4,00 mb,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwy dolnej o gr. 12 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwy górnej o gr. 8 cm,

- wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W 50/70 warstwa wiążąca o gr. 4 cm,

- wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S 50/70 warstwa ścieralna  o gr. 4 cm,

- przebudowa istniejących przepustów o śr. 60 cm wraz z ściankami czołowymi (16 mb),
- wykonanie 5 szt. zjazdów z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa łamanego,
- uzupełnienie poboczy klińcem o gr. 20 cm po 0,50 mb obustronnie,
- ustawienie oznakowania.

 

 

 

 [MK]

 

 

Wersja XML