Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Dobrodzienia

ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień, 

 

I. Przedmiot przetargu i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

 

1/ Działka gruntu nr 585 o pow. 0,4006  ha z k.m. 1 obręb Dobrodzień

    zapisane w księdze wieczystej 47611 jako własność gminy Dobrodzień,

 

 2/ Działka gruntu nr 307/39 o pow. 0,2767 ha z k.m. 2 obręb Turza

    zapisane w księdze wieczystej OP1L/00046861/9 jako własność gminy Dobrodzień,

 

 3/ Działka gruntu nr 392/81 o pow. 0,2951 ha z k.m. 32 obręb Bzinica Stara

    zapisane w księdze wieczystej 37182 jako własność gminy Dobrodzień,

 

4/ Działka gruntu nr 57 o pow. 0,9775  ha z k.m. 1 obręb Dobrodzień

    zapisane w księdze wieczystej OP1L/00051826/0  jako własność gminy Dobrodzień,

 

5/ Działka gruntu nr 107 o pow. 1,8467  ha z k.m. 3 obręb Makowczyce

    zapisane w księdze wieczystej 49144  jako własność gminy Dobrodzień,

 

Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe ,

III. Cena wywoławcza nieruchomości:

1/ dla działki nr   585       wynosi                              51.000,00 zł + należny podatek VAT,

2/ dla działki nr   307/39  wynosi                              49.000,00 zł + należny podatek VAT,

3/ dla działki nr   392/81 wynosi                               50.000,00 zł + należny podatek VAT,

4/ dla działki nr   57        wynosi                               18.000,00 zł + należny podatek VAT,

5/ dla działki  nr 107        wynosi                              35.000,00 zł + należny podatek VAT,

 

IV. Termin i miejsce przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, ul. Plac Wolności 1,  w dniu 10 czerwca 2014 r. o godzinie 10:00.

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U z 2007 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Sugerowana wysokość postąpienia wynosić będzie 510,00 złotych.

V. Wymagania dotyczące wadium:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości

5.000,00 zł dla działki opisanej pod nr 1/

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości

5.000,00 zł dla działki opisanej pod nr 2/

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości

5.000,00 zł dla działki opisanej pod nr 3/

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości

5.000,00 zł dla działki opisanej pod nr 4/

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości

5.000,00 zł dla działki opisanej pod nr 5/

 

na  konto  Urzędu  Miejskiego w Dobrodzieniu  w  Banku  Spółdzielczym  w  Leśnicy  Oddział  Dobrodzień ul. Oleska 12  nr rachunku    57 8907 1047 2005 4000 0765 0005

do dnia 30-05-2014 r. Dowodem wniesienia wadium w tej formie jest potwierdzenie z banku. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Datą dokonania wpłaty wadium w pieniądzu jest data wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy.

 

WADIUM:

1/wpłacone przez oferenta, który  przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

2/wpłacone przez oferenta, który  przetarg wygra  zostanie zaliczone na poczet ceny  sprzedaży,

3/przepada na rzecz Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca   nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,

 

VI. Informacje ogólne:

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z uiszczoną       w  kasie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu opłatą skarbową w wys. 17 zł,

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego, powinien okazać komisji przetargowej, pisemną zgodę współmałżonka,

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są  przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

 

        Dodatkowe informacje uzyskać można w:

        Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu

        pokój nr 17 ( pierwsze piętro od ulicy Piastowskiej –  nad  byłym Komisariatem Policji )

        tel. 034 / 35 75 100  wew. 35

 

Dobrodzień, 12-05-2014 r.

 

 

Wersja XML