Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska

Informuje się, że w dniu 25 listopada 2013 roku o godzinie 14—tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska.

Radni:

-  rozpatrzą wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego oraz zaopiniują

propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych,

- zapoznają się z informacją o inwentaryzacji i utylizacji azbestu,

- zaopiniują wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

zbiorowego odprowadzania ścieków,

-  zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

- miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na

rok 2014,

- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

- zaopiniują projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2014 rok,

-  przekażą propozycje do planu pracy komisji na 2014 rok.

 

Wersja XML