Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie: „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień”


RG.033.7.2013                                                                                                                       Dobrodzień, 10.10.2013

 

ROZEZNANIE RYNKU

 

 

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP: 576-15-57-210 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie: „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień”. W ramach IX Osi POIiŚ 2007-2013 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, działanie 9.3

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Dobrodzień, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami opublikowanymi w Załączniku 9 do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013,
 2. opracowanie bazy danych (inwentaryzacja zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych),
 3. szkolenia dla pracowników na temat ryzyka niskiej emisji, technologiach niskoemisyjnych w Polsce, celach i kierunkach działań w dążeniu do ograniczenia niskiej emisji,
 4. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

10.01.2014 - 31.10.2014 – Warunkiem realizacji jest uzyskanie środków Unii Europejskiej

 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować całość zamówienia.

Przy wyborze oferty Zamawiający przyjmie jak kryterium wyboru – najniższą cenę.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia  16.10.2013r.  na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Sekretariat pok. Nr 8) bądź w formie elektronicznej na z dopiskiem: Oferta na opracowanie: „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dobrodzień”.

 

Wersja XML