Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień


Burmistrz Dobrodzienia

ogłasza  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień,
 

I. Przedmiot przetargu :

1/ Lokal mieszkalny położony w Pludrach na Osiedlu Robotniczym 19/14

    -  powierzchnia lokalu mieszkalnego 74,99 m2, piwnica o powierzchni 15,57 m2

2/ Lokal mieszkalny położony w Dobrodzieniu przy ulicy Solnej 1/1

    - powierzchnia lokalu mieszkalnego 55,04 m2, piwnica o powierzchni 7,77 m2

II. Opis nieruchomości:

Nieruchomość lokalowa pozycja 1,2

III. Cena wywoławcza nieruchomości:

1/ Cena lokalu 19/14 na Osiedlu Robotniczym w Pludrach   

    - 75.590,00 zł + należny podatek VAT,

2/ Cena lokalu przy ulicy Solnej 1/1 w Dobrodzieniu 

    - 66.048,00 zł + należny podatek VAT,

 

IV. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, ul. Plac Wolności 1,  w dniu 22 października 2013 r. o godzinie 10:00

PRZETARG przeprowadzony zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Sugerowana wysokość postąpienia wynosić będzie 1.500,00 złotych.

V. Wymagania dotyczące wadium:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości

15.000,00 zł dla pozycji opisanej pod nr 1/

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości

15.000,00 zł dla pozycji opisanej pod nr 2/

na  konto  Urzędu  Miejskiego w Dobrodzieniu  w  Banku  Spółdzielczym  w  Leśnicy  Oddział  Dobrodzień ul. Oleska 12  nr rachunku    57 8907 1047 2005 4000 0765 0005

do dnia 16-10-2013 r. Dowodem wniesienia wadium w tej formie jest potwierdzenie z banku. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Datą dokonania wpłaty wadium w pieniądzu jest data wpływu kwoty na rachunek bankowy Gminy

WADIUM:

1/wpłacone przez oferenta, który  przetargu nie wygra, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu,

2/wpłacone przez oferenta, który  przetarg wygra  zostanie zaliczone na poczet ceny  sprzedaży,

3/przepada na rzecz Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, jeżeli osoba ustalona jako nabywca   nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,

VI. Informacje ogólne:

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1/osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2/osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,

3/pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z uiszczoną       w  kasie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu opłatą skarbową w wys. 17 zł,

4/w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5/w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego, powinien okazać komisji przetargowej, pisemną zgodę współmałżonka na tę okoliczność,

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są  przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w:

        Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu

        pokój nr 17 ( pierwsze piętro od ulicy Piastowskiej –  nad byłym Komisariatem Policji )

        tel. 034 / 35 75 100  wew. 35

 

Dobrodzień,17-09-2013 r.

Wersja XML