Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach

 

W dniu 14 maja 2013 r. została podpisana umowa na część 3 zamówienia, tj. budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzędowice na kwotę brutto: 678.306,73 zł oraz na część 4 zamówienia, tj. położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach na kwotę brutto: 137.191,37 zł z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Larix” Sp. z o.o., z siedzibą w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11.

W dniu 15 maja 2013 r. została podpisana umowa na część 1 zamówienia, tj. przebudowę drogi wewnętrznej ul Szkolna w Ligocie Dobrodzieńskiej na kwotę brutto: 130 688,48 zł oraz na część 2 zamówienia, tj. przebudowę drogi wewnętrznej ul. Łąkowa i Słoneczna w Makowczycach na kwotę brutto: 101 090,26 zł z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „RAD-TOM” Tomasz Jadach, z siedzibą  w Herbach, 42-284 Herby, ul. Zielona 11.

Firmy te zostały wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach”, w którym otwarcie ofert odbyło się 13.03.2013 r.

Prace w ramach części 1 zamówienia rozpoczną się  pod koniec maja i potrwają do końca lipca b.r., będą obejmować wykonanie następujących robót drogowych na odcinkach o łącznej  długości 320 mb:

    - wykonanie korytowania istniejącego pasa na głębokość 43 cm,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm,

- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II o grubości 4 cm warstwa ścieralna,                      

- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu standard II o grubości 4 cm warstwa wiążąca,

                      - przebudowa istniejących  przepustów Ø50 cm z murkami czołowymi o długości 14 mb,

                      - wykonanie 11 szt. zjazdów,

                  - uzupełnienie poboczy klińcem na szerokości 0,50 mb po obu stronach projektowanej drogi na grubości 10 cm,

- ustawienie oznakowania.
 

Prace w ramach części 2 zamówienia rozpoczną się z początkiem czerwca i potrwają do pierwszej dekady sierpnia b.r., będą obejmować wykonanie następujących robót drogowych na odcinkach o łącznej  długości 280 mb:

- wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni pasa o gr. 43 cm i szer. 3,50 mb,

- wykonanie warstwy odsączającej (odcinającej) z pisaku o grubości 10 cm,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm,

- wykonanie nawierzchni (warstwy ścieralnej) z asfaltobetonu standard II o grubości 4 cm,

- wykonanie nawierzchni (warstwy wiążącej) z asfaltobetonu standard II o grubości 4 cm,

-  wykonanie 5 szt. zjazdów na pola,

- uzupełnienie poboczy klińcem na szerokości 0,50 mb po obu stronach projektowanej drogi na grubości 10 cm,

- ustawienie oznakowania.
 

              Prace w ramach części 3 zamówienia rozpoczną się na początku czerwca i potrwają ok. dwa miesiące, będą obejmować wykonanie następujących robót drogowych na odcinku o łącznej  długości 1773 mb:

- wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni na gr. 35 cm i szer. 4,00 mb do 3,50 mb,

- wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni tłuczniowej i szerokości 4,00 mb do 3,50 mb,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwy dolnej gr. 15 cm i górnej 12 cm,

- wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (asfaltobetonu) AC8S 50/70 warstwa ścieralna o gr. 4 cm,

- wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (asfaltobetonu) AC16W 50/70 warstwa wiążąca o gr. 4 cm,

- wykonanie ścieku drogowego z korytek betonowych na ławie betonowej o łącznej długości 430 mb,

- wykonanie studni chłonnej wraz z wpustem ulicznym (1 szt.),

- wykonanie 26 szt. zjazdów z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa łamanego,

- uzupełnienie poboczy klińcem o gr. od 10 cm do 30 cm po 0,50 mb obustronnie,

- wycinka krzaków o gęstości średniej wraz z uprzątnięciem pozostałości po wycince.

 

Prace w ramach części 4 zamówienia rozpoczną się na początku czerwca i potrwają ok. dwa miesiące, będą obejmować wykonanie następujących robót drogowych na długości drogi 680 mb:

- wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni na grubości 30 cm (80 m2),

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwy dolnej gr. 15 cm i górnej 10 cm (80 m2),

- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu AC8S 50/70 o gr. 3 cm (warstwa ścieralna) - 3827 m2,

- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu AC16W 50/70 o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) - 80 m2,

- oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej (3747 m2),

- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 50kg/m2 (187,36 tony),

- wykonanie regulacji wpustów ulicznych (18 m2),

- naprawa i ścięcie nadmiaru ziemi z pobocza (290 m2).

 

 [MK]

Wersja XML