Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”

W dniu 15 listopada 2012 r. zostały podpisane umowy na przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy  z indywidualizacją, zdobywając rozwój” z nauczycielami zatrudnionymi w naszych szkołach.

Nauczyciele ci zostali wyłonieni w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.: „Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.11.2012 r.

Zajęcia w szkołach zostały już rozpoczęte i potrwają do 20 maja 2013 r. Obejmują one następujący zakres:

1) w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu:

 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

 - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

 - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych Język niemiecki,

 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – artystyczne.

 

2) w Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach:

 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

 - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, grupa 1 i grupa 2 po 5 uczniów,

 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matem.-przyrod.,

 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – artystyczne.

 

3) w Publicznej Szkole Podstawowej w Szemrowicach:

 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matem.-przyrod.

 

4) w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy:

 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

 - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju,

 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych Język niemiecki.

Projekt, o którym wyżej mowa, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych   i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I - III szkół podstawowych Gminy Dobrodzień dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu poprzez indywidualizację nauczania.

PDFPodpisane umowy na przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Dobrodzień.pdf

 

[MK]

Wersja XML