Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej

 

Informuję, że w dniu  30 października 2012 roku  ( wtorek ) o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się  XIX  Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zapoznani zostaną z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, którą przedstawią dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy.

Przedstawione zostaną :

rozstrzygnięcia nadzorcze na nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XVIII/187/2012 z dnia 19 września 20121 roku  w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat,

rozstrzygnięcie nadzorcze na nieważność uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XVIII/188/2012 z dnia 19 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2658 i 2657, położone w Dobrodzieniu,

informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobrodzieniu przez radnych,

informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Dobrodzienia przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie

 

 

 

Wersja XML