Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wspólne posiedzenie Komisji

Informuje się, że w dniu 26 października 2012 roku o godzinie 14-tej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą z  Komisją Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska oraz z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

- przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013,

- rozpatrzenia wniosku Sołectwa Gosławice o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na wykonanie ocieplenia i tynkowania elewacji budynku gminnego w Główczycach,

- rozpatrzenia wniosku sołectwa Bzinica Nowa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na wykonanie ogrodzenia boiska w Bzinicy Starej,

- określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej,

- uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień,

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę,

- wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień,

- podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dobrodzień,

- stawek opłaty od posiadania psów,

- ustalenia opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień,

- udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Dobrodzień na 2012 rok na rzecz Powiatu Oleskiego,

- zmiany uchwały nr XVIII/191/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie.

Zaopiniują wnioski w sprawie: określenia warunków sprzedaży mieszkań w Pludrach przy ul. Leśnej 2A oraz Osiedlu Robotniczym 17, 18, 19, 20 ;  przedłużenia dzierżawy na kolejny okres 3 lat działek położonych w miejscowości Warłów  nr 53 o pow. 3,2056 ha oraz nr 58 o pow. 3,7786 ha. oraz wykupu lokalu mieszkalnego położonego w Dobrodzieniu przy ul. Solnej.

Wersja XML