Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odpady komunalne

Brak opisu obrazka

3 marca 2021 r. wchodzi w życie zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku. Zgromadzenie wprowadziło korzystne regulacje dla właścicieli nieruchomości wyłączonych z systemu obsługiwanego przez Związek (firm, instytucji).

Zgodnie z nowym brzmieniem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku, właściciele nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu będą mieli możliwość gromadzenia odpadów w workach o pojemności do 60 l, jeżeli na tej nieruchomości:

Zgodnie z zapisami regulaminu, worek powinien być oznakowany. Należy w widocznym miejscu umieścić naklejkę zawierającą nazwę podmiotu użytkującego, adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz logo lub nazwę przedsiębiorcy odbierającego odpady. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów niedopuszczalne jest zastępowanie pojemników workami.

Kolejnym rozwiązaniem dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu jest zmiana minimalnych częstotliwości odbioru odpadów komunalnych:

W związku z wprowadzeniem możliwości gromadzenia odpadów w workach, Zgromadzenie podjęło dwie nowe górne stawki za jednorazowy odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych:

Oznacza to, że przedsiębiorca odbierający z nieruchomości odpady zgromadzone w worku o określonej pojemności, nie może pobierać za jednorazowy odbiór wyższych opłat, niż takich, jak wskazane powyżej. Maksymalne, górne stawki za odbiór odpadów z pojemnika o określonej pojemności pozostały bez zmian (więcej informacji tutaj).

Wielu właścicieli firm i instytucji postulowało także do Związku o zwolnienie ich z obowiązku segregacji bioodpadów. Niestety, Związek nie ma takich możliwości prawnych, a czynność tą narzuca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

WPROWADZONE ZMIANY TO ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW DLA MAŁYCH FIRM

Dzięki wprowadzonym zmianom, właściciele drobnych przedsiębiorstw, w których powstają niewielkie ilości odpadów komunalnych, mogą ponosić niższe koszty odbioru i zagospodarowania odpadów (od 3 marca umowy z podmiotem odbierającym odpady będzie można aneksować i uwzględnić powyższe zapisy). Dla przykładu:

 

PODPISANIE UMOWY USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne (firmy i część instytucji) zostały wyłączone z systemu realizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”. Od początku roku właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek. Zakres umowy musi być zgodny z zasadami określonymi w regulaminie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na Związku spoczywa obowiązek kontrolowania umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych aneksujących umowy w związku z wprowadzonymi do regulaminu zmianami, a także tych, którzy jeszcze nie dostarczyli do Związku kopii umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, prosimy o jej niezwłoczne dostarczenie (może być to skan umowy przesłany na adres ). Uprasza się także, by dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów każdego roku przekazywać do Związku w miesiącu grudniu.

Pamiętajmy, że odpadów komunalnych powstających w przedsiębiorstwach i instytucjach (czyli na nieruchomościach niezamieszkałych) nie można umieszczać w pojemnikach i workach przeznaczonych na odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych. Pracownicy Związku we współpracy ze Strażą Miejską i Policją będą prowadzić kontrole, czy podmioty, których dotyczy zmiana, dopełniły swojego obowiązku i zawarły stosowne umowy, a tym samym, czy nie podrzucają odpadów do pojemników mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Brak posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych oraz niewywiązywanie się z innych obowiązków właściciela nieruchomości, o których mowa w rozdziale trzecim ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, skutkować będzie:

Zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.);

 2. Uchwała Nr LXXIV/14/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu;

 3. Uchwała Nr LXXVI/1/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/14/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”;

 4. Uchwała Nr LXXIV/20/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 5. Uchwała Nr LXXVI/3/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/20/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


   

Brak opisu obrazka

Informujemy, iż od 1 stycznia 2021r. obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie utrzymania czystości porządku na terenie Związku.

Natomiast ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa postępowanie Związku oraz podmiotu odbierającego odpady komunalne w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Działania jakie będzie podejmował podmiot odbierający odpady oraz konsekwentnie Związek Międzygminny w zakresie obowiązku kontroli prawidłowej segregacji odpadów spisane zostały w poniższej procedurze (w załączeniu).

„Sposób postępowania w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 01.01.2021”

Wykonawca zobowiązany jest stale kontrolować realizowanie przez właściciela nieruchomości obowiązków w zakresie prawidłowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnych z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest postąpić zgodnie z poniższą procedurą:

 1. odmówić odbioru odpadów w ramach frakcji zbieranej w danym pojemniku,
 2. powiadomić o tym właściciela nieruchomości umieszczając naklejkę (w załączeniu wzór) na pojemniku
 3. odebrać te odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w najbliższym terminie odbioru odpadów tej frakcji wynikającym z harmonogramu.
 4. przekazać powiadomienie do Związku wraz z dokumentacją fotograficzną,
 5. po odebraniu odpadów jako zmieszane usunąć naklejkę.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” na podstawie powiadomienia (przekazanego przez podmiot odbierający) wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Opłata podwyższona została określona przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”  w Uchwale Nr LXXIV/16/2020  Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

„§ 2 Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w trzykrotnej wysokości stawki podstawowej, wynosi:

1) 75,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej zajmowanej przez nie więcej niż 4 osoby:

2) 58,50 zł miesięcznie od 5 osoby w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej:

3) 40,50 zł miesięcznie od 6 i każdej następnej osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej.

DOCXProcedura-niedopełnienia segregacji 19.02.2021.docx


Od 1 stycznia 2021 r. mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Co istotne, w przypadku skorzystania z tej zniżki, nieruchomość nie zostanie wyposażona w pojemnik koloru brązowego (w przypadku posiadania pojemnika zostanie on zabrany z posesji). Wszystkie informacje dotyczące zniżki za kompostowanie znajdują się tutaj: https://www.czystyregion.pl/nasz-system/znizka-za-kompostowanie.html

 

Uwaga! Zmiana terminu dyżuru pracownika Związku Międzygminnego "Czysty Region" - dyżur odbędzie się 15.02.2021 r. (poniedziałek) oraz 17.02.2021 r. (środa). 

Poniżej  przedstawiamy harmonogram dyżuru pracownika Związku Międzygminnego "Czysty Region",  u którego będzie można złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy do tej pory osoba tego obowiązku nie dopełniła."

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2021 r.:

PDFHARMONOGRAMY 2021 DLA ZAMIESZKAŁYCH Bąki, Bzinica Nowa, Bzinica Stara, Kolejka, Liszczok, Pietraszów, Pludry.pdf
PDFHARMONOGRAMY 2021 DLA ZAMIESZKAŁYCH Błachów, Dąbrowica, Makowczyce, Myślina, Turza, Szemrowice.pdf
PDFHARMONOGRAMY 2021 DLA ZAMIESZKAŁYCH DOBRODZIEŃ.pdf
PDFHARMONOGRAMY 2021 DLA ZAMIESZKAŁYCH Warłów, Bzionków, Malichów, Główczyce, Gosławice, Klekotna, Ligota Dobrodzieńska, Rędzina, Rzędowice, Zwóz, Kocury.pdf
 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, pojawiające się w związku ze zmianami w gospodarce odpadami:

ODTZestaw pytań i odpowiedzi - odpady komunalne.odt

 

DEKLARACJE :

Deklaracje są dostępne do wypełnienia przez e-puap/profil zaufany. Wypełnione formularze można również wysłać pocztą na adres Związku, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.  W razie potrzeby odsyłamy na stronę związku, gdzie został opublikowany wzór deklaracji na przyszły rok:

https://www.czystyregion.pl/deklaracje/druki-do-pobrania.html

PDFWZÓR BEZ ULGI DJ1-2021 deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinna 01.01.2021.pdf
PDFWZÓR Z ULGĄ DJ1-2021 deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinna 01.01.2021.pdf


Zgłoszenie selektywnego zbierania popiołu - druk obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.

https://www.czystyregion.pl/druki-do-pobrania/zgloszenie-selektywnego-zbierania-popiolu.html

Instrukcja składania deklaracji przez e-PUAP:

Aby złożyć deklarację poprzez platformę e-PUAP należy wykonać:

Zalogować się na ePUAP.

Wybrać zakładkę KATALOG SPRAW

 W polu "Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę"

Kędzierzyn-Koźle lub kod pocztowy 47-220

Ukażą się wszystkie Organizacje z miasta Kędzierzyn-Koźle, w tym Związek Międzygminny "Czysty Region". Wybrać Związek Międzygminny "Czysty Region". Po dokonaniu wyboru organizacji , proszę wybrać "Inne podziały spraw". Wtedy ukażą się wszystkie sprawy alfabetycznie, proszę wybrać literę D - jak deklaracja.Następnie wybrać link

"Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi".

Należy wybrać właściwy rodzaj deklaracji, np DJ1 - dla Państwa Gminy obowiązują druki z terminem od 01.01.2021. Kolejno załatw sprawę i już powinno poprowadzić sprawnie.Wypełnić wszystkie wymagane pola. Podpisać np profilem zaufanym i wysłać.

 

 

[04.12.2020]

Z dniem 1 stycznia 2021 r. nasza Gmina stanie się członkiem Związku Międzygminnego " Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie -Koźlu. W związku z powyższym istnieje konieczność złożenia nowych deklaracji na odbiór odpadów, których dystrybucję dla wszystkich mieszkańców rozpoczniemy w przyszłym tygodniu. Wszystkie potrzebne informacje zostaną zawarte w materiałach, które Państwo otrzymają. Wypełnione deklaracje będzie trzeba złożyć do 28 grudnia w wybranej przez siebie formie.

-> w Urzędzie Miejskim, w godzinach pracy urzędu;

-> u sołtysów wybranych miejscowości

 

Nie ma obowiązku składania deklaracji osobiście, można tego dokonać za pośrednictwem innych osób. Tych, którzy ze względu na obecną sytuację pandemiczną wolą unikać kontaktu zachęcamy do skorzystania z innych możliwości. Deklaracje są dostępne do wypełnienia przez e-puap/profil zaufany. Wypełnione formularze można również wysłać pocztą na adres Związku, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.  W razie potrzeby odsyłamy na stronę związku, gdzie został opublikowany wzór deklaracji na przyszły rok:

https://www.czystyregion.pl/deklaracje/druki-do-pobrania.html

PDFWZÓR BEZ ULGI DJ1-2021 deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinna 01.01.2021.pdf
PDFWZÓR Z ULGĄ DJ1-2021 deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinna 01.01.2021.pdf


Zgłoszenie selektywnego zbierania popiołu - druk obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.

https://www.czystyregion.pl/druki-do-pobrania/zgloszenie-selektywnego-zbierania-popiolu.html

 

Instrukcja składania deklaracji przez e-PUAP:

Aby złożyć deklarację poprzez platformę e-PUAP należy wykonać:

Zalogować się na ePUAP.

Wybrać zakładkę KATALOG SPRAW

 W polu "Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę"

Kędzierzyn-Koźle lub kod pocztowy 47-220

Ukażą się wszystkie Organizacje z miasta Kędzierzyn-Koźle, w tym Związek Międzygminny "Czysty Region". Wybrać Związek Międzygminny "Czysty Region". Po dokonaniu wyboru organizacji , proszę wybrać "Inne podziały spraw". Wtedy ukażą się wszystkie sprawy alfabetycznie, proszę wybrać literę D - jak deklaracja.Następnie wybrać link

"Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi".

Należy wybrać właściwy rodzaj deklaracji, np DJ1 - dla Państwa Gminy obowiązują druki z terminem od 01.01.2021. Kolejno załatw sprawę i już powinno poprowadzić sprawnie.Wypełnić wszystkie wymagane pola. Podpisać np profilem zaufanym i wysłać.

W najbliższych dniach dodany zostanie formularz elektroniczny z możliwością uzupełniania danych. Osoby, które złożą deklarację na zbiórkę popiołu przy oddawaniu deklaracji otrzymają odpowiednie naklejki na pojemniki (składający deklaracje w innej formie otrzymają je pocztą).

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 


KONSULTACJE SPOŁECZNIE 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień

PDFogłoszenie o konsultacjach.pdf
PDFzarządzenie konsultacje.pdf
DOCZawiadomienie o konsultacjach-strona.doc
DOCklauzula-informacyjna-rodo.doc
 

 

 

 


 

WYTYCZNE MINISTRA KLIMATU I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOT. POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI W CZASIE WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM.

 

Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych w 2020r.

PDFHarmonogram wywozu odpadów II półrocze 2020.pdf

PDFHarmonogram I półrocze 2020.pdf

 

 

Obowiązujące stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dobrodzień zgodnie z Uchwałą nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019 r:

24,50 od osoby na miesiąc (jeżeli odpady są gromadzone i odbierane w sposób selektywny)

49,00 zł od osoby na miesiąc (jeżeli odpady nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny)

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

I Rata

Do 15 kwietnia

Za miesiące:
styczeń, luty, marzec

II Rata

Do 15 lipca

Za miesiące:
kwiecień, maj, czerwiec

III Rata

Do 15 października

Za miesiące:
lipiec, sierpień, wrzesień

IV Rata

Do 15 grudnia

Za miesiące:
październik,listopad,grudzień


Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu:
89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 BS Leśnica o/ Dobrodzień.


 

Deklaracja do pobrania      DOCDeklaracja MAJ 2020.doc

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Dobrodzień

 

Segregacja się opłaca

 

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.

Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę energię.  Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.

Pamiętaj:

 

ŻÓŁTY WOREK - ODPADY SUROWCOWE

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • butelki plastikowe po napojach (szczególnie typu PET), kosmetykach i środkach czystości, baniaki po chemii gospodarczej

 • części plastikowych nie będących opakowaniami
  (np. wszelkich zabawek, części samochodowych, doniczek, naczyń)

 • opakowania plastikowe po jogurtach, serkach lub śmietanie, taśmy plastikowe i wstążki plastikowe

 • odpadów medycznych ( np. strzykawek, wszelkich opatrunków, butelek po syropach, przeterminowanych lekarstw, opakowań po maściach, kremach, syropach)

 • opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po mleku lub sokach), opakowania po tabletkach (blistry) oraz plastikowe buteleczki bez zawartości lekarstw

 • innych surowców (elementów drewnianych, papierowych, szklanych itp.)

 • torebki i woreczki foliowe, reklamówki foliowe, jednorazowe opakowania foliowe (tzw. „zrywki”)

 • tłustego lub zanieczyszczonego papieru lub zanieczyszczonych worków foliowych/toreb plastikowych, brudnych tacek jednorazowych, sztućców jednorazowych, kubeczków plastikowych jednorazowych

 • metale (m.in.puszki stalowe po artykułach spożywczych, żywności, napojach)

 • opakowań po środkach chemicznych (np. farbach, lakierach),
  a także po środkach ochrony roślin

 • nakrętki plastikowe, korki, metalowe kapsle z butelek, zakrętki od słoików

 • ubrań, butów, materiałów tekstylnych

 • kawałki styropianu opakowaniowego, styropianowe opakowania po jajkach

 • kawałków styropianu budowlanego*

 • kawałki folii aluminiowej, opakowania z folii aluminiowej, opakowania po cukierkach , dropsach

 • odpadów higienicznych ( np. pieluch, wacików, patyczków kosmetycznych)

 • duże folie opakunkowe, opakowania po kawie, słodyczach, chipsach, folie spożywcze

 • folii budowlanej, tapet, worków po materiałach  budowlanych (np. po cemencie, wapnie, gipsie, itp.)

Prosimy zgniatać opakowania (tworzywa sztuczne, puszki) oraz zrywać etykiety z plastikowych butelek.
Opakowania muszą być puste i  wypłukane.

 

NIEBIESKI WOREK – PAPIER I MAKULATURA

 

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • kartony, pudełka kartonowe, kartoniki po lekarstwach, opakowania papierowe po syropach

 • reklamówek i worków foliowych

 • gazety, czasopisma, kolorowe magazyny, katalogi

 • papieru kopiującego i kalek

 • gazetki reklamowe, papierowe ulotki, prospekty

 • tłustego lub zanieczyszczonego papieru, opakowań styropianowych

 • zeszyty, stare książki, koperty, pocztówki

 • kartonów po mleku i napojach

 • torebki papierowe, papier pakunkowy, rolki z papieru, glizy, mokre, czyste ręczniki papierowe

 • zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych, pieluch oraz odpadów higienicznych ( np. podpasek, wacików, patyczków kosmetycznych)

 • tekturę falistą

 • papierowych worków po materiałachbudowalnych (np. po cemencie, wapnie, gipsie, itp.)

 • papierowe opakowania po jajkach

 • ubrań, butów, materiałów tekstylnych

 • torby i worki papierowe

 • tapet, folii budowlanych, styropianu

Prosimy zgniatać kartony i pudełka. Opakowania papierowe  i papier muszą być czyste.

 

ZIELONY WOREK – SZKŁO (BEZBARWNE I KOLOROWE)

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • szklane butelki po napojach – bez nakrętek i kapsli

 • szkła płaskiego (szyb okiennych, luster)

 • szklane słoiki po przetworach – bez przykrywek i zakrętek

 • stłuczki szklanej, naczyń szklanych

 • pojemniki szklane

 • naczyń ceramicznych, fajansowych, kryształowych
  i porcelanowych

 • szklane opakowania po kosmetykach

 • butelek z tworzyw sztucznych, butelek i opakowań po syropach i lekarstwach

 

 • żarówek i lamp rtęciowych, termometrów

 

BRĄZOWY WOREK – BIOODPADY

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (np. obierki, resztki warzyw i owoców, ogryzków, zgniłe warzywa
  i owoce)

 • ryb, mięsa, wędlin, kości, resztek oleju, przetworzonej gotowanej żywności

 • skorupki jaj, łupiny orzechów

 • popiołu z węgla, ziemi, kamieni

 • fusy herbaty i kawy , torebki po herbacie, filtry z kawą

 • odchodów zwierzęcych, padłych zwierząt

 • rośliny doniczkowe z ziemią , kwiaty

 • artykułów higienicznych (pampersów, podpasek, zużytych wacików kosmetycznych, patyczków kosmetycznych)

 • trawa i liście, kwiaty ogrodowe

 

 • żarówek i lamp rtęciowych, termometrów

 • drobne gałęzie

 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych

 

CZARNY POJEMNIK – ODPADY ZMIESZANE

 

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 • tłusty i zanieczyszczony papier oraz zanieczyszczone butelki plastikowe (np. po oliwie ), kalkę

 • odpadów zbieranych selektywnie, które wrzucamy do pojemników/worków żółtych, niebieskich, zielonych czy brązowych

 • artykuły higieniczne (pampersy, podpaski, zużyte waciki kosmetyczne, patyczki kosmetyczne)

 • baterii i akumulatorów

 • stłuczka ceramiczna (fajans, porcelana, kryształy itp.) oraz odpady ze szkła innego niż opakowaniowe, znicze, uszkodzone naczynia, sztućce

 • opakowań po chemikaliach oraz środkach ochrony roślin

 • opakowania po kosmetykach (np. po piance do golenia, paście do zębów)

 • odpadów biodegradowalnych

 • worki z odkurzacza, zmiotki

 • żarówek i lamp rtęciowych

 • płyty CD,zużyte długopisy, zepsute zabawki

 • skorupek jaj, łupin z orzechów

 • resztki mięsa, kości, ryby , owoce morza, resztki przetworzonego jedzenia, gumy do żucia

 • przewodów do urządzeń elektrycznych i elektronicznych (kable, słuchawki telefoniczne, ładowarki do telefonów, zasilacze)

 • brudne ręczniki papierowe, zabrudzone worki foliowe
  ( z zawartością nie nadającą się do segregacji, np. po mięsie), gumowe rękawiczki

 • zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego

 • zużyte gąbki do mycia , ściereczki do mycia, ściereczki doczyszczenia mebli

 • materiałów budowlanych i rozbiórkowych

 • połamane wieszaki do ubrań (plastikowe, drewniane)

 • przeterminowanych lekarstw

 • guziki, nici, igły, szpilki, zszywki spinacze, gumki, wstążki materiałowe)

 • chemikaliów, puszek po farbach

 • niedopalone świeczki, ogarki, zużyte podgrzewacze „tee light”

 • odzieży i tekstyliów

 • sztuczne kwiaty, grzebienie, sztućce jednorazowe

 • opon, dętek

 • włosy po ścięciu

 

 • zużyte rajstopy

 

 • zbędne klucze do zamków, narzędzia, klamki

 

ODTZasady segregacji.odt

MPSZOK (Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) - to miejsce gdzie mieszkańcy bezpłatnie mogą oddać kłopotliwe odpady.

W wyznaczonym w harmonogramie dniu, w poszczególnych miejscowościach i w wyznaczonych miejscach w godzinach od 8.30 do 16.30 będą odbierane od mieszkańców następujące odpady (oprócz powstałych w wyniku prowadzonej działalności):

 

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Dobrodzień za 2015 rok..pdf

 

 


Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.  Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo.

Więcej informacji na temat nowego systemu gospodarki odpadami znajduje się na stronie www.naszesmieci.pl

 

                                                                                  

Wersja XML