Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odpady CZYSTY REGION

                                                                                                                      www.czystyregion.pl

 

Związek Międzygminny "Czysty Region" informuje, że wobec nasilającego się zagrożenia epidemicznego COVID-19, w dniach od 22 marca do 9 kwietnia br. bezpośrednie przyjmowanie interesantów w biurze przy ul. Szkolnej 15 w Kędzierzynie-Koźlu zostaje zawieszone.

Obsługa klienta odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (mail: lub poprzez profil zaufany ePUAP), telefonicznej (tel. 77 446 11 97 lub 77 446 11 93) oraz korespondencji tradycyjnej. Na korytarzach biura rozmieszczone zostały specjalne pojemniki, do których można wrzucać deklaracje i pisma.
 


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Od 1 stycznia 2021 r. mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Co istotne, w przypadku skorzystania z tej zniżki, nieruchomość nie zostanie wyposażona w pojemnik koloru brązowego (w przypadku posiadania pojemnika zostanie on zabrany z posesji). Wszystkie informacje dotyczące zniżki za kompostowanie znajdują się tutaj: https://www.czystyregion.pl/nasz-system/znizka-za-kompostowanie.html

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2021 r.:

PDFHARMONOGRAMY 2021 DLA ZAMIESZKAŁYCH Bąki, Bzinica Nowa, Bzinica Stara, Kolejka, Liszczok, Pietraszów, Pludry.pdf
PDFHARMONOGRAMY 2021 DLA ZAMIESZKAŁYCH Błachów, Dąbrowica, Makowczyce, Myślina, Turza, Szemrowice.pdf
PDFHARMONOGRAMY 2021 DLA ZAMIESZKAŁYCH DOBRODZIEŃ.pdf
PDFHARMONOGRAMY 2021 DLA ZAMIESZKAŁYCH Warłów, Bzionków, Malichów, Główczyce, Gosławice, Klekotna, Ligota Dobrodzieńska, Rędzina, Rzędowice, Zwóz, Kocury.pdf

DEKLARACJE :

Deklaracje są dostępne do wypełnienia przez e-puap/profil zaufany. Wypełnione formularze można również wysłać pocztą na adres Związku, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.  W razie potrzeby odsyłamy na stronę związku, gdzie został opublikowany wzór deklaracji na przyszły rok:

https://www.czystyregion.pl/deklaracje/druki-do-pobrania.html

PDFWZÓR BEZ ULGI DJ1-2021 deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinna 01.01.2021.pdf
PDFWZÓR Z ULGĄ DJ1-2021 deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinna 01.01.2021.pdf

Zgłoszenie selektywnego zbierania popiołu - druk obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.

https://www.czystyregion.pl/druki-do-pobrania/zgloszenie-selektywnego-zbierania-popiolu.html

 

Instrukcja składania deklaracji przez e-PUAP:

Aby złożyć deklarację poprzez platformę e-PUAP należy wykonać:

Zalogować się na ePUAP.

Wybrać zakładkę KATALOG SPRAW

 W polu "Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę"

Kędzierzyn-Koźle lub kod pocztowy 47-220

Ukażą się wszystkie Organizacje z miasta Kędzierzyn-Koźle, w tym Związek Międzygminny "Czysty Region". Wybrać Związek Międzygminny "Czysty Region". Po dokonaniu wyboru organizacji , proszę wybrać "Inne podziały spraw". Wtedy ukażą się wszystkie sprawy alfabetycznie, proszę wybrać literę D - jak deklaracja.Następnie wybrać link

"Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi".

Należy wybrać właściwy rodzaj deklaracji, np DJ1 - dla Państwa Gminy obowiązują druki z terminem od 01.01.2021. Kolejno załatw sprawę i już powinno poprowadzić sprawnie.Wypełnić wszystkie wymagane pola. Podpisać np profilem zaufanym i wysłać.

Brak opisu obrazka

 

Informujemy, iż od 1 stycznia 2021r. obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie utrzymania czystości porządku na terenie Związku.

Natomiast ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa postępowanie Związku oraz podmiotu odbierającego odpady komunalne w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Działania jakie będzie podejmował podmiot odbierający odpady oraz konsekwentnie Związek Międzygminny w zakresie obowiązku kontroli prawidłowej segregacji odpadów spisane zostały w poniższej procedurze (w załączeniu).

„Sposób postępowania w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 01.01.2021”

Wykonawca zobowiązany jest stale kontrolować realizowanie przez właściciela nieruchomości obowiązków w zakresie prawidłowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnych z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest postąpić zgodnie z poniższą procedurą:

 1. odmówić odbioru odpadów w ramach frakcji zbieranej w danym pojemniku,
 2. powiadomić o tym właściciela nieruchomości umieszczając naklejkę (w załączeniu wzór) na pojemniku
 3. odebrać te odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w najbliższym terminie odbioru odpadów tej frakcji wynikającym z harmonogramu.
 4. przekazać powiadomienie do Związku wraz z dokumentacją fotograficzną,
 5. po odebraniu odpadów jako zmieszane usunąć naklejkę.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” na podstawie powiadomienia (przekazanego przez podmiot odbierający) wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Opłata podwyższona została określona przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”  w Uchwale Nr LXXIV/16/2020  Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

„§ 2 Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w trzykrotnej wysokości stawki podstawowej, wynosi:

1) 75,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej zajmowanej przez nie więcej niż 4 osoby:

2) 58,50 zł miesięcznie od 5 osoby w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej:

3) 40,50 zł miesięcznie od 6 i każdej następnej osoby zamieszkałej w nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w zabudowie wielorodzinnej.

DOCXProcedura-niedopełnienia segregacji 19.02.2021.docx

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, pojawiające się w związku ze zmianami w gospodarce odpadami:

ODTZestaw pytań i odpowiedzi - odpady komunalne.odt

3 marca 2021 r. wchodzi w życie zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku. Zgromadzenie wprowadziło korzystne regulacje dla właścicieli nieruchomości wyłączonych z systemu obsługiwanego przez Związek (firm, instytucji).

Zgodnie z nowym brzmieniem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku, właściciele nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu będą mieli możliwość gromadzenia odpadów w workach o pojemności do 60 l, jeżeli na tej nieruchomości:

Zgodnie z zapisami regulaminu, worek powinien być oznakowany. Należy w widocznym miejscu umieścić naklejkę zawierającą nazwę podmiotu użytkującego, adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz logo lub nazwę przedsiębiorcy odbierającego odpady. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów niedopuszczalne jest zastępowanie pojemników workami.

Kolejnym rozwiązaniem dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu jest zmiana minimalnych częstotliwości odbioru odpadów komunalnych:

W związku z wprowadzeniem możliwości gromadzenia odpadów w workach, Zgromadzenie podjęło dwie nowe górne stawki za jednorazowy odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych:

Oznacza to, że przedsiębiorca odbierający z nieruchomości odpady zgromadzone w worku o określonej pojemności, nie może pobierać za jednorazowy odbiór wyższych opłat, niż takich, jak wskazane powyżej. Maksymalne, górne stawki za odbiór odpadów z pojemnika o określonej pojemności pozostały bez zmian (więcej informacji tutaj).

Wielu właścicieli firm i instytucji postulowało także do Związku o zwolnienie ich z obowiązku segregacji bioodpadów. Niestety, Związek nie ma takich możliwości prawnych, a czynność tą narzuca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

WPROWADZONE ZMIANY TO ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW DLA MAŁYCH FIRM

Dzięki wprowadzonym zmianom, właściciele drobnych przedsiębiorstw, w których powstają niewielkie ilości odpadów komunalnych, mogą ponosić niższe koszty odbioru i zagospodarowania odpadów (od 3 marca umowy z podmiotem odbierającym odpady będzie można aneksować i uwzględnić powyższe zapisy). Dla przykładu:

 

PODPISANIE UMOWY USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne (firmy i część instytucji) zostały wyłączone z systemu realizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”. Od początku roku właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek. Zakres umowy musi być zgodny z zasadami określonymi w regulaminie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na Związku spoczywa obowiązek kontrolowania umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych aneksujących umowy w związku z wprowadzonymi do regulaminu zmianami, a także tych, którzy jeszcze nie dostarczyli do Związku kopii umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, prosimy o jej niezwłoczne dostarczenie (może być to skan umowy przesłany na adres ). Uprasza się także, by dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów każdego roku przekazywać do Związku w miesiącu grudniu.

Pamiętajmy, że odpadów komunalnych powstających w przedsiębiorstwach i instytucjach (czyli na nieruchomościach niezamieszkałych) nie można umieszczać w pojemnikach i workach przeznaczonych na odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych. Pracownicy Związku we współpracy ze Strażą Miejską i Policją będą prowadzić kontrole, czy podmioty, których dotyczy zmiana, dopełniły swojego obowiązku i zawarły stosowne umowy, a tym samym, czy nie podrzucają odpadów do pojemników mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Brak posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych oraz niewywiązywanie się z innych obowiązków właściciela nieruchomości, o których mowa w rozdziale trzecim ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, skutkować będzie:

Zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.);

 2. Uchwała Nr LXXIV/14/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu;

 3. Uchwała Nr LXXVI/1/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/14/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”;

 4. Uchwała Nr LXXIV/20/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 5. Uchwała Nr LXXVI/3/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/20/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

 


KONSULTACJE SPOŁECZNIE 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień

PDFogłoszenie o konsultacjach.pdf
PDFzarządzenie konsultacje.pdf
DOCZawiadomienie o konsultacjach-strona.doc
DOCklauzula-informacyjna-rodo.doc

 


 

WYTYCZNE MINISTRA KLIMATU I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOT. POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI W CZASIE WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM.

 

Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

                                                                                  

Wersja XML