Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONSULTACJE projektu programu współpracy na rok 2013

 

 

Burmistrz  Dobrodzienia w wykonaniu  uchwały Nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji   zaprasza  organizacje  pozarządowe   i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) do  czynnego  udziału  w  konsultacjach  dotyczących  projektu  „Programu współpracy Gminy Dobrodzień  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  2013 rok”.
 
Celem konsultacji jest poznanie stanowiska  organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  dotyczącego  projektu  „Programu współpracy Gminy Dobrodzień  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  2013 rok”., a w szczególności  ich uwag, opinii i wniosków w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tych organizacji.


Uwagi, opinie, wnioski przedstawicieli organizacji pozarządowych    i  podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) przyjmowane będą w formie  pisemnej lub elektronicznej na adres w terminie  od dnia 15 października  2012r. do dnia  23 października 2012r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (do godz. 15:00) w Dobrodzieniu.

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBRODZIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ  POŻYTKU PUBLICZNEGO NA  ROK 2013

Wersja XML