Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o naborze

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina
Dinozaurów”, działającej na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa,
Zawadzkie, Zębowice


informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:

I. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
• limit dostępnych środków: 2 670 894,92 zł
• minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD – 8 pkt, tj. 44,44% możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
II. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów
• limit dostępnych środków: 344 843,09 zł,
• minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD – 8 pkt, tj. 32% możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
Termin składania wniosków: 29.10.2012 r. – 12.11.2012 r.
Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” w Spóroku, ul. Guznera 3, 47-175 Spórok, w dni robocze, w poniedziałki i wtorki od 10.00 do 18.00; środy, czwartki i piątki od 9.00 do 14.00.


Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty:

• wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
• kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR,
udostępniane są w biurze LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VII p. oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD: Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl


Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze LGD:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” lub telefonicznie pod nr. 77 461 12 28
 

PDFInformacja o naborze.pdf

Wersja XML