Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne! Informacja dla pracodawców starających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Ważne! Informacja dla pracodawców starających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

            W związku z faktem, że w art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r., dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy traktować jako pomoc de minimis udzielaną na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

            Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ww. ustawy pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zobowiązany jest przedstawić informacje o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

Informacje przekazuje się poprzez przedłożenie:

1)     wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2)     oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de mini mis.

Więcej informacji

Wersja XML