Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja odnośnie wyprawki szkolnej oraz stypendium o charakterze socjalnym


WYPRAWKA SZKOLNA

Termin  składania wniosku o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników  dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie Gminy Dobrodzień.

Informuję, że zgodnie z  Zarządzeniem Nr S.0050.82.2012 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 07.08.2012 r. termin składania do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013, wniosku o pomoc w formie zakupu podręczników upływa dnia 6 września 2012r.

W 2012 r. odbiorcami programu są:

• uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę w: klasach I-IV szkoły   podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego, klasie I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej;

• uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

 1. uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 2. uczniom klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 3. Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z kryterium, o którym mowa w pkt. 3, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej, klas II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej; zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy I liceum plastycznego oraz klasy I i VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

tj. występowanie w rodzinie np.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej - po złożeniu wniosku z uzasadnieniem, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.

 1. uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży, lub do szkół artystycznych.

Dodatkowo informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe wynosi do 30 września 2012 r. – 351 zł netto na osobę w rodzinie, od 1 października 2012 r. będzie ono wynosiło 456 zł. W przypadku kryteriów zawartych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zmiana nastąpi od 1 listopada i zmieni się z kwoty 504 zł netto na osobę w rodzinie do kwoty 539 zł.

                                                                                                                                  Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                   mgr inż. Marek Witek

                                                                                                                                     Zastępca Burmistrza

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Burmistrz Dobrodzienia zawiadamia, że istnieje możliwość składania w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu oraz Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w terminie do 15 września 2012 roku, na podstawie art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781) , Uchwały Nr XXVI/194/2005 z dnia 25 lutego 2005r. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień oraz Zarządzenia Nr S.0050.79.2012 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31.07.2012 w sprawie wzorów wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku  Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej.

Rodzaje pomocy materialnej  o charakterze socjalnym:
-   stypendia szkolne,
-   zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zameldowany na terenie Gminy Dobrodzień, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) - wynosi. - 351,00 zł netto. Zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 01.10.2012  kryterium dochodowe wzrasta do kwoty 456,00zł netto.

Stypendium szkolne przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 (ustawy o systemie oświaty), a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium może być przyznane w formie:

 1.  Rzeczowej w szczególności, poprzez całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:
 1. udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych organizowanych w szkole takich jak: dodatkowe zajęcia, zajęcia logopedyczne, dyslektyczne i gimnastyka korekcyjna,
 1. udziału w zajęciach poszerzających wiedzę obejmujących udział w kołach zainteresowań i sekcji, naukę języków obcych,
 2. udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych w formach pozaszkolnych,
 3. czesnego, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 4. opłaty za pobyt w internacie lub bursie, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 1. Pieniężnej poprzez całkowite lub częściowe pokrycie kosztów :
 1. zakupu książek poszerzających wiedzę edukacyjną i podręczników szkolnych 

          wymaganych do nauki w danej szkole, pomocy naukowo-dydaktycznych,

          przyborów  szkolnych, obuwia oraz odzieży sportowej,

        2) zakupu osobistego sprzętu do sportowych zajęć pozalekcyjnych,

       3) dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej - w przypadku   

          pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

        5) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę

        6) innych potrzeb edukacyjnych nie wymienionych wyżej.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji  materialnej z powodu zdarzenia losowego , a w szczególności pożaru, powodzi, śmierci rodzica, ciężkiej przewlekłej choroby, wypadku.  O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na zakup niezbędnych podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego i obuwia zmiennego, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Informacje dotyczące warunków i zasad przyznawania pomocy materialnej uczniom znajdują się w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz na stronie internetowej: http://bip.bazagmin.pl/site/zeasdobrodzien

Formularze wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów zameldowanych na terenie gminy Dobrodzień są dostępne na w/w stronie internetowej, w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli pokój nr 19 ( poniedziałek - piątek w godzinach od 7.30 do 15.30),  oraz w szkołach podstawowych i gimnazjum.

 

                                                                                   Z up. BURMISTRZA

                                                                                      mgr inż. Marek Witek

                                                                                     Zastępca Burmistrza

 

Wersja XML