Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030"

Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny na podstawie  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (Dz. U. z 2021r. poz.1057)  oraz stosownie do treści art. 39 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) prowadzi postępowanie z udziałem społeczeństwa dla projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Konsultacje są prowadzone w terminie od 17.05.2022r. do 21.06.2022r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone we wskazanym terminie:

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

DOCXOgłoszenie w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.docx

PDFOgłoszenie.pdf

PDFStrategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 - projekt do konsultacji.pdf

PDFOgłoszenie w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf
DOCXFormularz konsultacyjny Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 (1).docx
PDFRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Opinia dot. projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf
PDFOpolski Inspektor Sanitarny - Opinia dot. projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.pdf

ZIPDokumenty do konsultacji.zip

 

Wersja XML