Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje w roku 2022

 • Przebudowa Łącznika Błachów-Ligota Dobrodzieńska

  IMG_20221006_132912.jpeg
  W dniu 24.06.2022r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Opolskiego polegającego na przebudowie łącznika Błachów-Ligota Dobrodzieńska - drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Błachowa
  Data publikacji: 10-10-2022 11:41
 • Przebudowa ul. Ks. Gładysza w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą

  W dniu 01.04.2022 r. zostały podpisane umowy na  budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu kanalizacji wzdłuż ul. Ks. Gładysza w Dobrodzieniu oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z wykonaniem oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej, budowę telekomunikacyjnego kanału kablowego oraz przebudowę drogi wzdłuż ul. Ks. Gładysza w Dobrodzieniu
  Data publikacji: 05-04-2022 12:18
 • Budowa budynku remizy OSP w Pludrach.

  info.jpeg
  Została podpisana umowa na budowę budynku remizy ochotniczej straży pożarnej z zapleczem socjalnym w miejscowości Pludry, przy ul. Szkolnej, z firmą Genner Sp. z o.o., ul. Grudniowa 44, 26-600 Radom, na kwotę brutto: 1 375 000,00 zł.
  Data publikacji: 22-03-2022 12:44
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień

  unia.jpeg
  W dniu 25.02.2021 r. Gmina Dobrodzień podpisała umowę nr RPOP.05.04.00-16-0002/20-00 o dofinansowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień" w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.4 – Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Data publikacji: 08-04-2021 14:30
Wersja XML