Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR

logo Polska Cyfrowa .jpeg

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zakup sfinansowany z projektu  grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

Złożony przez Gminę Dobrodzień wniosek w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”,  został zaakceptowany.  

Gmina Dobrodzień  wnioskowała o środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego ( 47 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem) w wysokości 168 918,00 zł. Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” została podpisana w dniu 11.03.2022 r.


Zgodnie z założeniami konkursu, Gmina będzie miała 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu. Zadaniem Gminy będzie ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z ustawą  Prawo Zamówień Publicznych, wyłonienie wykonawcy, który będzie dostarczał sprzęt, a po jego dostarczeniu,  przekazanie wnioskodawcom.

Po dopełnieniu tych formalności będziemy kontaktować się z Wnioskodawcami w celu umówienia się na podpisanie umowy i ustalenia sposobu przekazania sprzętu.

polska-cyfrowa.png

 V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


 

W dniu 08.06.2022 r. została podpisana umowa na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz  z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”:


1) Część 1 - zakup i dostawa 47 szt. zestawów (NOTEBOOK HP 250 G8 15.6" FHD AG/I5-1135G7/8GB/256GB PCIe SSD/ silver/+mysz) - zgodnie z ofertą z dnia 24.05.2022 r.), na kwotę brutto: 91 917,90 zł;
2) Część 2 - zakup i dostawa 47 szt. oprogramowania Microsoft Office 2021 Home& Student PL (wersja pudełkowa) - zgodnie z ofertą z dnia 24.05.2022 r., na kwotę brutto: 24 280,20zł;
3) Część 3 -zakup i dostawa 47 szt. oprogramowania Microsoft Windows Home 10 64 bit PL (zgodnie z ofertą z dnia 24.05.2022 r.), na kwotę brutto: 23 124,00 zł, z firmą ALTBIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wronia 10, 05-504 Korzeniówka.


Powyższy wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekraczającej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, którego przedmiotem jest zadanie pn.: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.


Zakup i dostawa objęta zamówieniem będzie zrealizowana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.


Zakres przedmiotu zamówienia w ramach Części 1 obejmuje zakup i dostawę 47 szt. zestawów: NOTEBOOK HP 250 G8 15.6" FHD AG/I5-1135G7/8GB/256GB PCIe SSD/ silver/+mysz.
Zakres przedmiotu zamówienia w ramach Części 2 obejmuje zakup i dostawę 47 szt. oprogramowania: Microsoft Office Home & Student 2021 1 PC /licencja wieczysta BOX.
Zakres przedmiotu zamówienia w ramach Części 3 obejmuje zakup i dostawę 47 szt. oprogramowania: Microsoft Windows Home PL 64 Bit.

W najbliższym czasie będziemy się kontaktować z osobami, które znajdują się w grupie beneficjentów projektu w celu podpisania umowy darowizny oraz przekazania sprzętu. 


[MK] [AWK]

 


22.06.2022


Informujemy, iż od dziś rozpoczęliśmy wydawanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Beneficjentów programu zapraszamy do Urzędu Miejskiego (biuro nr 17) na podpisanie umowy i odebranie sprzętu. Prosimy o  zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

IMG_6746.jpeg

IMG_6726.jpeg

 IMG_6728.jpeg

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób biorących udział w projekcie  „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrodzień, z siedzibą w Dobrodzieniu (46-380) pl. Wolności 1, reprezentowana przez Burmistrza Dobrodzienia.
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: lub telefonicznie: 791 050 012.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w programie "Granty PPGR  - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" - jest to niezbędne do wykonana zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników lub współpracowników Administratora, w tym podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi lub dostawców usług IT. Państwa dane przekazane zostaną Skarbowi Państwa, w imieniu którego występuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie (Grantodawca).
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do w/w danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych.
 6. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 7. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w programie.

 

Wersja XML