Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Granty PPGR"

W związku z weryfikacją oświadczeń dotyczących Programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” osoby dorosłe składające oświadczenie są proszone o uzupełnienie danych:

-numer pesel rodziców/ opiekunów prawnych,

- imię i nazwisko drugiego rodzica/ opiekuna prawnego.

Dane proszę dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu pok. 17 do 17.12.2021 roku do godziny 12.00.

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo proszę umawiać się telefonicznie na określone godziny pod numerem: 343999556.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 dla osób biorących udział w projekcie

„Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrodzień, z siedzibą w Dobrodzieniu (46-380) pl. Wolności 1, reprezentowana przez Burmistrza Dobrodzienia.
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:  lub telefonicznie: 791 050 012.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w programie "Granty PPGR  - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" - jest to niezbędne do wykonana zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników lub współpracowników Administratora, w tym podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi lub dostawców usług IT. Państwa dane przekazane zostaną Skarbowi Państwa, w imieniu którego występuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie (Grantodawca).
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do w/w danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych.
 6. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 7. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POPC 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w programie.

 

DOCZałącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego.doc (141,00KB)
 

Wersja XML