Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.

   Informuje się, że w dniu 22 listopada 2021 roku o godzinie 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.                                                     

Posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. 

Radni zaopiniują projekty uchwał  w sprawie:

 

•         przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok;

•         uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;

•         przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok;

•         zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu;

•         utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „ Klub Senior+” na terenie Gminy Dobrodzień
i włączenia go w struktury organizacyjne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu;

•         podjęcia rezolucji;

•    zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Statutu Gminy Dobrodzień;

•    zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.

 

 

Radni zapoznają się z informacją na temat stanu osobowego pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, wymiaru etatu i zakresu obowiązków oraz wprowadzenia powszechnej nauki pływania w klasach I – III.

Wersja XML