Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

  Dobrodzień, dnia 14.02.2012r

 

Informacja

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

 

Złożone oferty były wynikiem otwartego konkursu ofert ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. Podmiotami zgłaszającymi oferty były organizacje pozarządowe oraz podmioty i jednostki organizacyjne, zgodnie z brzmieniem  art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz.873

z późn. zm./.

 

W posiedzeniu Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 142  Burmistrza Dobrodzienia z dnia 
21 listopada 2011 roku uczestniczyli:

1. Przewodniczący Komisji   - Waldemar Krafczyk

2. Sekretarz Komisji              - Bogusława Kryś

3. Członek Komisji                - Aniela Kniejska

4. Członek Komisji                - Mariusz Kucharczyk

 

            Przewodniczący Komisji w dniu 2012-02-10  zapoznał Komisję z zasadami działania komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych oraz z Zarządzeniem Burmistrza Dobrodzienia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizację  i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

            Przed rozpoczęciem pracy wszyscy obecni członkowie Komisji Konkursowej złożyli oświadczenie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 142/2011 Burmistrza Dobrodzienia  z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie:

-  upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

-  pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia,

-  rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego

Oświadczenia stanowią załącznik  do niniejszego protokołu.

Komisja dokonała oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym wg kryteriów  określonych Zarządzeniem Burmistrza Dobrodzienia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje i podmioty,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Do  konkursu zgłoszono 5 ofert, które spełniały warunki określone w ogłoszeniu.

Komisja dokonała kolejno analizy ofert i stwierdziła, że oferty spełniły wymogi formalne przewidziane przepisami oraz są poprawne merytorycznie.

 

  1. Oferta K.S „START” Dobrodzień z siedzibą w Dobrodzieniu zawierająca wniosek

o dotację w kwocie 76.000,00 zł na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu –  organizacja sportu piłki nożnej  na terenie  miejskim, sporządzona jest na obowiązującym druku i jest kompletna . Możliwość realizacji zadania oraz przedstawiona kalkulacja kosztów jego realizacji Komisja ocenia pozytywnie.

 

  1. Oferta K.S „Start” Dobrodzień zawierająca wniosek o dotację w kwocie 36.000zł dotycząca organizacji sporu w zakresie koszykówki na terenie miejskim, sporządzona jest na obowiązującym druku i jest kompletna . Możliwość realizacji zadania oraz przedstawiona kalkulacja kosztów jego realizacji Komisja ocenia pozytywnie.

 

     3.   Oferta Ludowego Zespołu Sportowego „POGOŃ” w Pludrach z siedzibą

           w Pludrach  zawierająca wniosek o dotację w kwocie 15.000,00 zł na upowszechnienie  

            kultury fizycznej i sportu na terenie wiejskim – sporządzona jest na obowiązującym  

           druku i jest kompletna. Możliwość realizacji zadania oraz przedstawiona kalkulacja

            kosztów jego  realizacji Komisja ocenia pozytywnie

 

4        Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice  z siedzibą  w Szemrowicach  przy ul. Strażackiej 1 zawierająca wniosek o dotację w kwocie 14.684,00zł na rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego- kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku, sporządzona jest na obowiązującym druku i jest kompletna. Możliwość realizacji zadania oraz przedstawioną kalkulację kosztów jego realizacji Komisja ocenia pozytywnie.

 

5.      Oferta Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu przy ul. Szpitalnej 5A zawierająca wniosek o dotację w kwocie 103.000,00zł, sporządzona jest na obowiązującym druku i jest kompletna. Możliwość realizacji zadania oraz przedstawiona kalkulacja kosztów jego realizacji Komisja ocenia pozytywnie.

 

 

Ocena poszczególnych ofert odbywała się na podstawie kryteriów  określonych

w zarządzeniu Burmistrza Dobrodzienia Nr 3/2012 z dnia 13 stycznia 2012 roku.

 

 

                                                                                                     

 

                                                                                                         Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                                         mgr Róża Koźlik

Wersja XML