Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiłek w szkole i w domu

Rządowy Program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki  przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

 

flaga i godło na www.png

 

 Celem Programu jest zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
 

Instytucja dofinansowywana:  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich , ul. Piastowska 17 , 46-380 Dobrodzień 
Wartość dofinansowania: 80 000 zł
Wartość zadania: 100 000 zł


posiłek1.jpeg

Program „Posiłek w szkole i w domu” to wieloletni program rządowy zaplanowany na lata 2019-2023. To m.in. wparcie dla dzieci, w tym również tych chodzących do szkoły, wychowujących się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

posiłek 2.jpeg

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu od 1 stycznia 2019 r. realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007). Celem Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.


Program przewiduje udzielenie pomocy w formie:
1.    posiłku (MGOPS realizuje posiłek w formie obiadów w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży),
2.    zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
    Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:
– 1.051,50 zł (701 zł x 150%) w przypadku osoby samotnie gospodarującej
– 792 zł (528 zł x 150%) w przypadku osoby w rodzinie.


Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym MGOPS w Dobrodzieniu.

 

 

Wersja XML