Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Partycypacja w planowaniu

 

Z początkiem 2019 roku Gmina Dobrodzień  we współpracy z Fundacją Stabilo oraz Wise Europa- Fundacją Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich  przystąpiła do projektu "Partycypacja w Planowaniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  W ramach pozyskanej dotacji gmina Dobrodzień realizuje dwa Indywidualne Plany Konsultacyjne. Pierwszy dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Główczyce, Gosławice i Zwóz oraz drugi dotyczący sporządzanej obecnie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień.

Celem projektu jest zapoznanie lokalnej społeczności z problematyką planowania przestrzennego na terenie naszej gminy, a także zachęcenie do wyrażania swoich opinii i prowadzeniu dyskusji na temat ładu przestrzennego.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Dobrodzienia w dniu 20.05.2021r . o godz. 15.30 na rynek miasta, gdzie odbędą się konsultacje dotyczące sporządzanej obecnie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień. W razie opadów deszczu spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej UM w Dobrodzieniu. 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML