Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji w Ligocie Dobrodzieńskiej

W dniu 08.04.2021 r. została podpisana umowa na część nr 2 zamówienia, tj. zaprojektowanie i wybudowanie systemu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, umożliwiającego odbiór ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych) z przeważającej części posesji w miejscowości Ligota Dobrodzieńska i ich transport do oczyszczalni ścieków w Dobrodzieniu poprzez istniejącą przepompownię ścieków przy ul. Wojska Polskiego i istniejący system kanalizacji, z firmą Firmą Usługowo-Handlową Rafał Maleska, Rzędowice ul. Dolna 5, 46-380 Dobrodzień, na kwotę brutto: 2 699 464,26 zł.

Firma ta została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (przetarg nieograniczony) dot. realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień”, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 29.01.2021 r.

Prace zostaną rozpoczęte w najbliższym czasie i zakończą się 30.06.2022 r. Przedmiot tej części zamówienia obejmuje następujący orientacyjny zakres robót:

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami umożliwiającymi na ich podstawie realizację inwestycji oraz wykonanie i przekazanie Zamawiającemu robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz przydomowych przepompowni ścieków,

b) budowa kanałów grawitacyjnych sieciowych sanitarnych o średnicy 200 mm z PVC i długości 5,0 mb wraz z zabudową studni na istniejącym ciągu grawitacyjnym i zabudową studni rozprężnej,

c) budowa rurociągów tłocznych o średnicy 63 mm z PE100-RC mm na łącznej długości 2958,0 mb,

d) budowa rurociągu tłocznego o średnicy 75 mm z PE100-RC mm o długości 606,0 mb,

e) budowa rurociągów tłocznych z przydomowych przepompowni o średnicy 50 mm z PE100-RC mm na łącznej długości 2569,0 mb,

f) budowa rurociągów tłocznych z przydomowych przepompowni o średnicy 63 mm z PE100-RC mm na łącznej długości 727,0 mb,

g) budowa przydomowych przepompowni ścieków jedno pompowych wraz z zasilaniem energetycznym (96 szt.),

h) budowa przydomowej przepompowni ścieków dwu pompowej wraz z zasilaniem energetycznym (1 szt.),

i) dostawa dodatkowych pomp do przepompowni (po min. 3 szt. każdego typu) – łącznie 6 szt.

j) budowa stacji sprężarkowej do przedmuchiwania rurociągów wraz z zasilaniem energetycznym (1 kpl.),

k) modernizacja istniejącej sieciowej przepompowni ścieków przy ul. Wojska Polskiego w Ligocie Dobrodzieńskiej poprzez wymianę pomp, orurowania, armatury oraz zasilania w energię elektryczną (zwiększenie mocy pomp) wraz ze sterowaniem (1 kpl.),

l) wykonanie niezbędnych badań i prób oraz rozruchu przepompowni – sieciowej i przydomowych,

m) czynności odbiorowe Wykonawcy robót wraz z inwentaryzacją powykonawcza kanałów, przewodów i obiektów oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 

[MK]

Wersja XML