Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Wojska Polskiego - Szemrowickiej

W dniu 08.04.2021 r. została podpisana umowa na część nr 1 zamówienia, tj. zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, celem dostawy wody oraz umożliwienia odbioru ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych) z ośmiu działek budowlanych wyodrębnionych pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Szemrowicką w mieście Dobrodzień, z firmą Firmą Usługowo-Handlową Rafał Maleska, Rzędowice ul. Dolna 5, 46-380 Dobrodzień, na kwotę brutto:118 999,00 zł.

Firma ta została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (przetarg nieograniczony) dot. realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień”, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 29.01.2021 r.

Prace zostaną rozpoczęte w najbliższym czasie i zakończą się 30.11.2021r. Przedmiot tej części zamówienia obejmuje następujący orientacyjny zakres robót:

a) przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami umożliwiającymi na ich podstawie realizację inwestycji oraz wykonanie i przekazanie Zamawiającemu robot związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, sieci wodociągowej wraz z przyłączami i uzbrojeniem,

b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 150,0 m, z rur z PVC o średnicy DN 200 mm SNmin.8 litych (w oparciu o normę PN-EN 1401) wraz z przyłączami do pierwszej studzienki na posesji o łącznej długości 39,5 m, z rur PVC SNmin.8 o średnicy DN 160 mm (w oparciu o normę PN-EN 1401) w miejscowości Dobrodzień,

c) budowa sieci wodociągowej o długości 174,0 m, z rur PE100 o średnicy 90 mm x 5,4 mm w miejscowości Dobrodzień wraz z przyłączami z rur PE100 o średnicy 32 mm x 3,0 mm na łącznej długości 40,0 m do granic przedmiotowych działek wraz z uzbrojeniem w zasuwy i hydrant nadziemny,

d) budowa betonowych studzienek rewizyjnych DN 1000 mm (6 szt.),

e) budowa tworzywowych studzienek rewizyjnych Dn 425 mm (8 szt.),

f) wykonanie włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej,

g) montaż zasuw odcinających Dn 100 mm (2 szt.) i Dn 80 mm (4 szt.),

h) montaż hydrantu nadziemnego Dn 80 mm (1 szt.),

i) montaż trójnika kołnierzowego T100/80 mm (1 szt.) i T80/80 mm (1 szt.),

j) montaż uniwersalnych kształtek połączeniowych Dn 100 mm (2 szt.) i Dn 80 mm (2 szt.),

k) wykonanie niezbędnych badań i prób,

l) czynności odbiorowe Wykonawcy robót i inwentaryzacja powykonawcza kanałów, przewodów i obiektów oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 

[MK]

Wersja XML