Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień

loga.jpeg

W dniu 25.02.2021 r. Gmina Dobrodzień podpisała umowę nr RPOP.05.04.00-16-0002/20-00 o dofinansowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień" w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.4 – Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach umowy, Gmina Dobrodzień otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 2 595 813,25 zł, stanowiące nie więcej niż 35,01 %  wydatków kwalifikowalnych.

Projekt obejmuje:

 

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Wojska Polskiego - Szemrowickiej

Budowa kanalizacji w Ligocie Dobrodzieńskiej

IMG_20211103_130144.jpeg


[05.04.2022] Przebudowa ul. Ks. Gładysza w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą

W dniu 01.04.2022 r. zostały podpisane umowy: na część nr 1 zamówienia, tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu kanalizacji wzdłuż ul. Ks. Gładysza w Dobrodzieniu, na kwotę brutto: 248.857,34oraz na część nr 2 zamówienia, tj. budowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z wykonaniem oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej, budowę telekomunikacyjnego kanału kablowego oraz przebudowę drogi wzdłuż ul. Ks. Gładysza w Dobrodzieniu, na kwotę brutto: 2.213.758,57 zł, z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „ Larix” Sp. z o. o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11.

Powyższy wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ww. ustawy, na zadanie pn.: Przebudowa ul. Ks. Gładysza w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą.

Roboty objęte zamówieniem w ramach części nr 1 zamówienia będą zrealizowane do końca czerwca b.r., a w ramach części nr 2 zamówienia będą zrealizowane do 7 miesięcy od dnia podpisania przedmiotowej umowy

Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 1 zamówienia obejmuje:

- wykonanie rurociągu z rur PVC SN 8 o średnicy 200 mm na długości 169,0 m,

- wykonanie przyłącza z rur PVC SN8 o średnicy 160 mm na długości 64,5 m,

- montaż betonowej studzienki kanalizacyjnej (rewizyjnej) o średnicy 1000 mm (1 szt.),

- montaż studzienek kanalizacyjnych (inspekcyjnych niewłazowych) PE o średnicy 425 mm (19 szt.),

- odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji.

Zakres przedmiotu zamówienia w ramach części nr 2 zamówienia obejmuje:

a) budowę sieci wodociągowej:

- wykonanie rurociągu z rur PE o średnicy 110 mm na długości 260,5 m,

- montaż zasuwy kołnierzowej o średnicy 100 mm (1 kpl.),

- montaż zasuw kołnierzowych o średnicy 80 mm (2 kpl.),

- montaż hydrantów podziemnych HN-80mm (2 kpl.),

- wykonanie rurociągu z rur PE o średnicy 32 mm na długości 80,0 m,

- wykonanie nawiertek 110 (16 kpl.),

b) budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (składającej się z 1 kanału) obejmującej w szczególności:

- budowę kanału deszczowego,

- budowę wpustów deszczowych,

- budowę odwodnień liniowych na zjazdach,

- budowę przykanalików odprowadzających wody opadowe z wpustów do kanału deszczowego,

- budowę przykanalików odprowadzających wody opadowe z terenów posesji przyległych do ulicy.

Kanalizację deszczową grawitacyjną projektuje się z rur dwuściennych z PE/PP SN 8 do kanalizacji grawitacyjnej o średnicy rur 300 i 400 mm;

c) wykonanie oświetlenia ulicznego:

- budowę przyłącza kablowej linii nN oświetlenia drogowego wraz z latarniami wolnostojącymi,

- zabudowę skrzynki sterowniczej,

- przebudowę dwóch słupów w istniejącej linii elektroenergetycznej,

- wykonanie zabezpieczenia istniejących kabli nN poprzez zabudowę rur osłonowych,

- wykonanie pomiarów odbiorczych,

d) przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej:

- demontaż studni kablowej typu SKR2 (1 kpl.),

- montaż nowej studni kablowej typu SKR2 (1 kpl.),

e) budowę telekomunikacyjnego kanału kablowego (TKK):

- wykonanie rurociągu kablowego układanego bezpośrednio w ziemi na długości 270 m,

f) przebudowę drogi wzdłuż ul. Ks. Gładysza w Dobrodzieniu na długości ok. 269 m:

- wykonanie jezdni o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w jednym kierunku, szerokości 4,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S,

- przebudowę wzdłuż drogi chodnika szerokości 2,0 m do granicy działki z przewężeniem w miejscu przeszkody do 1,25 m, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,

- przebudowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.

[MK]


Galeria zdjęć z realizacji inwestycji :

 

 

 

 

 

 

Wersja XML