Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ul. Gromadzkiej w Pietraszowie

 

W dniu 03.11.2020 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi wewnętrznej niepublicznej w m. Pietraszów, ul. Gromadzka, o łącznej długości 140 mb i szerokości jezdni 3,50 mb, z firmą VIANKO Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie, na kwotę brutto: 78 070,04 zł.

Firma ta została wyłoniona w wyniku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 15 000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, od której do jego udzielania stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Przebudowa ul. Gromadzkiej w Pietraszowie”.

Roboty zostaną rozpoczęte w grudniu i zakończą się do 29 grudnia b. r.

Zakres rzeczowy robót do wykonania będzie obejmować:

- wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni na grubości 15 cm i szerokości 4,00 mb (560 m2),

- wykonanie podbudowy z kruszywa bazaltowego warstwy dolnej gr. 15 cm i warstwy górnej 12 cm (ogółem 560 m2),

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S 50/70 o gr. 4 cm (ogółem 490 m2),

- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W 50/70 o gr. 4 cm (ogółem 490 m2),

- wykonanie 8 szt. zjazdów na pola, które polegać będą na wykonaniu nowej nawierzchni z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa łamanego o łącznej powierzchni 40 m2,

- uzupełnienie poboczy klińcem o gr. 10 cm po 0,75 mb obustronnie (210 m2).

 

[MK]

Wersja XML