Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2021

 

Burmistrz  Dobrodzienia w wykonaniu  uchwały Nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  z dnia 28 października 2010 r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji   zaprasza  organizacje  pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do  czynnego  udziału  w  konsultacjach dotyczących projektu  „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień  z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  2021 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska  organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego  projektu  „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  2021 rok”,  a w szczególności  ich uwag, opinii i wniosków w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tych organizacji. Uwagi, opinie, wnioski przedstawicieli organizacji pozarządowych    i  podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U.2020 r.  poz. 1057) przyjmowane będą w formie  pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (do godz. 15.00) w Dobrodzieniu lub elektronicznej na adres , w terminie  od dnia 29 października 2020 roku do 6 listopada  2020 roku.

 

Burmistrz Dobrodzienia

dr Andrzej Jasiński

PDF2020-10-29_141626.pdf

PDF2020-11-16_Informacja o przeprowadzonej konsultacji.pdf

 

Wersja XML