Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Przebudowa ul. Gromadzkiej w Pietraszowie

Nr Spr. ZP.271.6.2020                                                                                                                                               Dobrodzień, dnia 21.09.2020 r.

                                                                                                                                                               

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 15 000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej  w złotych równowartości kwoty, od której do jego udzielania stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Przebudowa ul. Gromadzkiej w Pietraszowie”.

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku zamówieniem publicznym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 15 000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równo-wartości kwoty, od której do ich udzielania stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Przebudowa ul. Gromadzkiej w Pietraszowie”.

 

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej niepublicznej w m. Pietraszów,  ul. Gromadzka, o łącznej długości 140 mb i szerokości jezdni 3,50 mb.

1.1. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni na grubości 15 cm i szerokości 4,00 mb (560 m2),

- wykonanie podbudowy z kruszywa bazaltowego warstwy dolnej gr. 15 cm i warstwy górnej 12 cm (ogółem 560 m2),

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S 50/70 o gr. 4 cm (ogółem 490 m2),

- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W 50/70 o gr. 4 cm (ogółem 490 m2),

- wykonanie 8 szt. zjazdów na pola, które polegać będą na wykonaniu nowej nawierzchni z asfalto-betonu na podbudowie z kruszywa łamanego o łącznej powierzchni 40 m2,

- uzupełnienie poboczy klińcem o gr. 10 cm po 0,75 mb obustronnie (210 m2).

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach dot. przedmiotu zamówienia jest Marek Kochel (tel. 34 35 75 100 wew. 36, faks: 34 35 75 100 wew. 30 oraz adres e-mail: m.kochel@dobrodzien.pl).

  1. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.

3. Inne wymagania Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, zwanego w dalszej części „Urzędem”:

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wszelkie upusty bądź rabaty należy uwzględnić w cenie oferty.

Należy zwrócić szczególną uwagę podczas sporządzania wyceny ze względu na fakt, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie miało charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

4. Ofertę sporządzoną zgodnie z w/w wymaganiami (na załączonym formularzu ofertowym) prosimy złożyć wyłącznie w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, do dnia 29.09.2020 r., z dopiskiem: Oferta na przebudowę ul. Gromadzkiej  w Pietraszowie”.

5. W uzasadnionych przypadkach (np. na prośbę wykonawcy) Urząd może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym fakcie wszystkich wykonawców, którym przesłał niniejsze zapytanie ofertowe.

  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Urzędu i wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień. Dopuszcza się przekazy-wanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem na nr 34 35 75 100 wew. 30 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@dobrodzien.pl - z niezwłocznym potwierdzeniem faktu zapoznania się z ich treścią, zawsze, jeżeli zażąda tego któraś ze stron.

7. W toku badania i oceny ofert Urząd w razie wątpliwości dotyczących treści złożonych ofert może zażądać od wykonawców (w wyznaczonym przez siebie terminie), stosownych wyjaśnień oraz uzupełnienia brakujących lub błędnych dokumentów w ofercie, wymaganych przez Urząd w zapytaniu ofertowym.

8. Urząd może odrzucić ofertę, która nie będzie spełniać możliwie w najszerszym stopniu wymagań opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

9. Z pośród złożonych w wymaganym terminie ofert, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, tj. spełniającą możliwie w najszerszym stopniu wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiająca najniższą cenę.

10. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

11. W przypadku uzyskania dwóch identycznych najkorzystniejszych ofert, wykonawcy zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych lub zaproszeni do dodatkowych negocjacji.

12. Urząd zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w toczącym się postępowaniu,  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

13. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie z wybranym wykonawcą zawarta umowa, na podstawie załączonego wzoru umowy.

 

Załączniki:

 

1. FORMULARZ OFERTOWY;

2. ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA;

3. PRZEDMIAR ROBÓT;

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

5. WZÓR UMOWY.

 

 

 

PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

ZIPFORMULARZ OFERTOWY.zip

ZIPZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA.zip

ZIPPRZEDMIAR ROBÓT.zip

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf

PDFWZÓR UMOWY.pdf


PDFInformacja o wyborze oferty 02.11.2020.pdf

Wersja XML