Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej

Brak opisu obrazka

 

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, będącego Państwowym Funduszem Celowym na zadanie gminne pn.: „Przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej” o długości 310 mb

 

W ramach zadania przewidziano wykonanie:

 

W dniu 04.08.2020 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi wewnętrznej w Ligocie Dobrodzieńskiej ul. Polna o długości 310 mb, z firmą REMOST Sp. z o.o Spółka Komandytowa, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno, na kwotę brutto: 160 307,13 zł. Firma ta została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dot. realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej i ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej”, w którym otwarcie ofert odbyło się 25.06.2020 r.

 

Harmonogram prac:

 

Lp.

Zakres prac

Realizacja

Postęp prac

1.

Roboty pomiarowe i przygotowawcze

17-29.08.2020

 

2.

Roboty ziemne

17-29.08.2020

 

3.

Podbudowa

24.08-05.09.2020

 

4.

Nawierzchnia

01-12.09.2020

 

5.

Wykonanie zjazdów

07-12.09.2020

 

6.

Odwodnienie

01-12.09.2020

 

7.

Oznakowanie

07-12.09.2020

 


W dniu 04.08.2020 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Polna w m. Ligota Dobrodzieńska o długości 310 mb, z firmą REMOST Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytowa, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26, na kwotę brutto: 160 307,13 zł. Firma ta została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dot. realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej w Bzinicy Nowej i ul. Polnej   w Ligocie Dobrodzieńskiej”, w którym otwarcie ofert odbyło się 25.06.2020 r.

Roboty zostaną rozpoczęte w drugiej połowie sierpnia  i zakończą się w pierwszej połowie września b. r.
Zakres rzeczowy robót do wykonania w ramach tej części zamówienia będzie obejmować:
-  roboty pomiarowe,
- wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni na grubości 16 cm i szerokości 4,00 mb (1300 m2),
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (z kamienia bazaltowego) warstwa dolna 15 cm  i warstwa górna 12 cm (1240 m2),
- wykonanie  nawierzchni  z  mieszanek  mineralno - bitumicznych  AC  16W  50/70  o  gr.  5 cm 
warstwa wiążąca (1085 m2),
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 o gr. 4 cm warstwa ścieralna (1085 m2),
- uzupełnianie poboczy klińcem na grubości 20 cm (465 m2),
- wykonanie zjazdów (60 m2),
- wykonanie ścieku ulicznego na ławie betonowej (55 mb),
- remont przepustu Ø 600 pod przebudowywaną drogą (7,00 mb),
- stawienie oznakowania (1 szt.).

Niniejsze zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pn. ”Przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej”. Dofinansowanie wynosi 70% wydatków kwalifikowanych zadania.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 32.134,00 zł. 

[MK] [AWK]

REALIZACJA ZADANIA:

 

 

Wersja XML