Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli wraz z montażem, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek do żłobka w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 17, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarz.

Brak opisu obrazka                                                                                    Brak opisu obrazka

Dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020

Dobrodzień,  30.07.2020 r.

RI.032.3.2020

Zapytanie ofertowe

na dostawę mebli wraz z montażem, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek do żłobka w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 17, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). Postępowanie przeprowadzane na podstawie Zarządzenia Burmistrza Dobrodzienia Nr S.0050.98.2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych.

I. Dane Zamawiającego:

Gmina Dobrodzień reprezentowana przez dr Andrzeja Jasińskiego Burmistrza Dobrodzienia, z siedzibą: Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, nr telefonu 343575100, NIP 576 15 57 210.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Joanna Nieszwiec-Jaszcz adres e-mail: j.nieszwiec@dobrodzien.pl.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Cel zamówienia: wyłonienie dostawcy lub dostawców wyposażenia, mebli wraz z montażem, sprzętu i pomocy dydaktycznych do żłobka w Dobrodzieniu.

2. Przedmiot zamówienia: zamówienie obejmuje dostawę  mebli wraz z montażem, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek do żłobka w Dobrodzieniu.

Zamówienie obejmuje trzy części:

I. Meble (wraz z montażem) i wyposażenie podstawowe pomieszczeń,

II. Pomoce dydaktyczne i zabawki,

III. Wyposażenie kuchenne.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu określa Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich, spełniający wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie, odpowiednio zapakowany i zabezpieczony wraz z certyfikatami.

2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie posiadało aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że wyposażenie jest całkowicie bezpieczne i posiada wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania m. in. atesty i certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, świadectwa badań umożliwiające wykorzystanie go w żłobkach zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3.

3. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca:

a) zrealizował zamówienie w terminie do 05 grudnia 2020 r. (przez realizację zamówienia w ww. terminie uznaje się dostarczenie przez Wykonawcę własnym transportem oraz na własny koszt i własne ryzyko wyposażenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) do Żłobka w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 17, łącznie z wniesieniem do pomieszczeń docelowych wskazanych przez dyrektora placówki w godzinach i dniach pracy żłobka. W przypadku elementów wymagających montażu, zamówienie obejmuje ich montaż w pomieszczeniu żłobka,

b) udzielił gwarancji na wykonane zamówienie na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag,

c) dostarczył, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, karty gwarancyjne, instrukcje itp. dotyczące sposobu korzystania z mebli i wyposażenia oraz stosowne dokumenty (m. in. certyfikaty, normy, atesty, deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby itp.) na potwierdzenie, że oferowane wyroby są dopuszczone zgodnie z przepisami prawa do stosowania w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3.

4. Wszystkie nazwy własne użyte w opisie zostały podane przykładowo, a ich wskazanie ma na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu.

5. Dopuszcza się materiały i technologie równoważne w stosunku do przywołanych. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w zapytaniu jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, karty katalogowe, opisy, itd. z których w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, iż oferowany produkt ma parametry nie gorsze niż produkt określony przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru, kompletność asortymentu i zgodność dostawy z zamówieniem, jak również za szkody wyrządzone dostarczeniem towaru niewłaściwej jakości.

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z II.2.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3).

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3).

c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonania na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3).

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonania na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3).

2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni będą potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadającej co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 4). Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z postępowania.

IV. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji:

(po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich kryteriów oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym kryterium)

cena  - do 100 punktów (100%)

Punkty przyznane oferentom obliczane będą wg wzoru:    C = (Cn/Co) x 10

gdzie Cn – kwota najniższej oferty

           Co – kwota oferty rozpatrywanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

V. Termin i forma złożenia oferty:

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej wg wzoru formularza oferty (załącznik nr 2) i złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień w terminie do dnia 14.08.2020 r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Oferta – „Dostawa  mebli wraz z montażem, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek do żłobka w Dobrodzieniu” - nie otwierać przed dniem 14.08.2020 r. do godz. 12.00.

Na kopercie z ofertą należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

2. Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Forma i terminy płatności za realizację zamówienia:

Zapłata za wykonane zamówienie nastąpi przelewem po protokolarnym obiorze przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń w ciągu 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

VII. Warunki zmian umowy

  1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków zawartej umowy w zakresie dotyczącym:

a) Wystąpienia okoliczności, które nie mogły być przewidziane przed podpisaniem umowy nie wynikające z zaniedbań żadnej ze stron, a czas wydłużenia jest niezbędny do realizacji przedmiotu umowy,

b) zmiany wynagrodzenia w wyniku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany obowiązującej na dzień składania oferty cenowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT bez zmiany wynagrodzenia netto;

2. Wprowadzenie zmian w tym zakresie wymaga akceptacji Zamawiającego i Wykonawcy i zachowania formy pisemnej.

VIII. Inne postanowienia:

1. Strony w toku postępowania porozumiewają się pisemnie.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z Wykonawcami w przypadku, gdy zaproponowane ceny ofertowe przekroczą kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest kolejną na liście.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty i bez podawania przyczyn.

IX. Klauzula informacyjna

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016 r. sprostowanie: Dz. U. L 127 z 23.05.2018 r.), dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Dobrodzień reprezentowana  przez Burmistrza Dobrodzienia, z siedzibą przy Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, tel.: 343575100;

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  lub listownie na adres Administratora;

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO wyłącznie w celu związanym z realizacją zapytania ofertowego na dostawę mebli wraz z montażem, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek do żłobka w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 17;

4. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym osobom lub podmiotom, którym zostanie udostępniona dokumentacja z postępowania. Państwa dane nie będą przekazywanie innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim;

5. Państwa dane nie będą przekazywanie do państw trzecich;

6. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani;

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej przez Państwa oferty w ramach zapytania: „Dostawa mebli wraz z montażem, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek do żłobka w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 17 ”;

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów;

9. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

b) sprostowania danych,

c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie Państwa zgody lub w związku z zawarciem z Państwem  umowy);

10. Nie przysługuje Państwu:

a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

b) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

11. Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można składać w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową;

12. Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez Urząd Miejski danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

X. Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1;

2. Formularz oferty – Załącznik Nr 2;

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3;

4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych – Załącznik nr 4;

5. Wzór umowy – Załącznik Nr 5.

DOCZał. nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc
DOCZał. nr 2 formularz oferty.doc
DOCZał. nr 3 ośw. o speł. war. udz. w post..doc
DOCZał. nr 4 ośw. o braku powiązań kap..doc
DOCZał. nr 5 wzór umowy.doc

W związku z dostrzeżonym błędem w załączniku nr 2 - formularz oferty (omyłkowo powielono pozycję nr 10). Proszę o przygotowanie oferty zgodnie ze skorygowanym formularzem oferty DOCZał. nr 2 korekta formularza oferty.doc

PDFzapytanie ofertowe.pdf

PDFProtokół z wyboru.pdf

 

Wersja XML