Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozeznanie rynku: dostawa wyposażenia do żłobka w ramach konkursu „Maluch +” 2020

Brak opisu obrazka                                                                                                         Brak opisu obrazka                                                                                                                                                                                             Dobrodzień, 25 czerwca 2020 r.

RI.032.3.2020

 

Rozeznanie rynku: dostawa wyposażenia do żłobka w ramach konkursu „Maluch +” 2020

Zamawiający Gmina Dobrodzień zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania rynku (rozeznanie cenowe) prowadzonego w celu ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia wraz z montażem mebli w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 w zakresie rzeczowym stanowiącym opis przedmiotu zamówienia opisany w załączniku nr 1 do postępowania.

1. Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2020 r.

2. Miejsce dostawy: Dobrodzień, ul. Piastowska 17 (nowobudowany budynek)

3. Termin płatności: do 30 dni od dnia zakończenia kompletnej dostawy.

4. W celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia należy przyjąć, że okres gwarancji na przedmiot dostawy wynosi minimum 24 miesiące. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.

5. Forma złożenia propozycji cenowej: Propozycję cenową zawierającą szacunkowy koszt (cena netto i brutto) zawierający koszty zakupu, transportu i montażu wraz z załącznikiem zawierającym ceny jednostkowe prosimy złożyć  do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 12:00

6. Sposób przygotowania oferty: w wersji elektronicznej w języku polskim.

7. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

8. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kinga Kalinowska

 

Niniejsze rozeznanie cenowe składane jest w celu rozeznania rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z późn. zm.) oraz nie wiąże stron.

Załączniki: Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1      

DOCXZał. nr 1 opis wyposażenia.docx                                                                                    

 PDFScan - podpis rozeznanie rynku.pdf  

                 

Wersja XML