Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Dobrodzieniu

 

W dniu 14.04.2020 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie oraz budowę w Dobrodzieniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktem przyjmowania  i wymiany rzeczy używanych niestanowiących odpadu, celem wprowadzenia ich do ponownego użycia, na kwotę brutto: 548 045,91 zł z ARCHI Sp. z o.o., ul. Drzymały 5, 46-300 Olesno. Firma ta została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji zadania pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  w Dobrodzieniu”.

Zgodnie z umową prace objęte zamówieniem zostaną zrealizowane do końca listopada b. r.Zakres rzeczowy prac do wykonania w ramach zaprojektowania oraz robót budowlano-montażowych jest następujący:


- opracowanie dokumentacji projektowej,
- badania wodno – gruntowe,
- rozbiórka części budynku gospodarczego,
- wywóz i zagospodarowanie powstałych odpadów,
- niwelacja terenu (wyrównanie powierzchni) pod utwardzenie placu PSZOK,
- niwelacja terenu i przygotowanie terenu pod założenie/rekultywację trawnika,
- nasadzenia zieleni ozdobno-izolacyjnej jako uzupełnienie istniejących nasadzeń oraz założenie/rekultywacja trawnika,
- wykonanie systemu odwodnienia placu i wszelkich na nim umiejscowionych obiektów (tzn. system odprowadzania wody opadowej i roztopowej), podczyszczania wód opadowych i rozprowadzania ich w terenie, wykonanie kanalizacji deszczowej poprzez zaprojektowanie i wykonanie systemu odprowadzania wody opadowej z placu oraz wybudowanie urządzeń podczyszczających i rozprowadzających wody opadowe w terenie (separator substancji ropopochodnych, studnia chłonna),  bądź podłączenie do kanalizacji deszczowej ogólnospławnej, w zależności od uzyskanych warunków oraz obliczeń projektowych,
- wykonanie sieci kanalizacyjnych oraz podłączenie kontenera biurowo-socjalnego do instalacji kanalizacyjnej,
- wykonanie przyłącza instalacji wodnej kontenera biurowo-socjalnego zgodnie z projektem i uzyskanymi  decyzjami oraz podłączenie kontenera biurowo-socjalnego do instalacji wodnej,
- zrobienie podsypki pod plac utwardzony,
- uszczelnienie i utwardzenie powierzchni placu manewrowego i kontenerowego betonową kostką brukową z podbudową pod ruch pojazdów ciężarowych
- okrawężnikowanie placu,
- przygotowanie miejsca pod instalację wagi najazdowej wraz z podłączeniem okablowania,
- przygotowanie punktów do ustawienia oświetlenia obiektowego placu,
- wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych wg uzyskanych warunków,
- zakup, transport i zainstalowanie 4 szt. lamp oświetlenia obiektowego (oprawy uliczne  energooszczędne, ze źródłem światła LED, mocowane na słupach),
- zakup, transport i montaż najazdowej wagi samochodowej wraz z najazdami oraz instalacją zdalnego odczytu pomiaru w kontenerze biurowo-socjalnym,
- zakup i podłączenie systemu monitoringu wizualnego (min. 2 kamery, wyświetlacz, instalacja do monitoringu i oprogramowanie),
- podłączenie do sieci energetycznej kontenerów obiektowych i magazynów: kontenera biurowo-socjalnego, kontenera na punkt wymiany rzeczy używanych, magazynu odpadów niebezpiecznych  (MON), magazynu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (MZSEE), magazynu na wyposażenie PSZOK (zakup, transport i rozładunek kontenerów obiektowych i magazynów będzie objęty odrębnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, ponadto w/w obiekty będą wyposażone we własną wewnętrzną instalację elektryczną),
- oznakowanie miejsc postojowych (parkingowych),
- budowa boksu na odpady z prefabrykowanych elementów betonowych oraz zadaszonej wiaty otwartej (nad boksem i nad przylegającą do niego częścią placu - dach jednospadowy, blaszany, wsparty  częściowo na konstrukcji boksu),
- wykonanie ogrodzenia placu (od strony południowej).

[MK]

Galeria zdjęć z realizacji projektu:

 

 

 

Wersja XML