Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie informuje, że:

dysponuje środkami na pomoc finansową dla przedsiębiorców z terenu powiatu oleskiego w ramach ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zmianami), czyli tak zwanej Tarczy antykryzysowej COVID-19.”

O wsparcie udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyżej wymienieni mogą skorzystać z:

- pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców

(art. 15zzd ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zmianami);

- dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
(art. 15zzc ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zmianami);

- dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla: mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
(art. 15zzb ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zmianami);

- dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
(art. 15zze ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zmianami).

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://olesno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

oraz na stronie:

https://olesno.praca.gov.pl w zakładce: „Aktualności”

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Powiatowym Urzędzie Pracy pod numerami telefonów: 034-35 05 994, 034-35 05 993, 034-35 05 976, 034-35 05 984 , 034-35 05 975, 034-35 05 981.

Instrumenty wsparcia, o których mowa w art. 15 zzb, 15zzc oraz 15 zze ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zmianami), są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, a także Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020.

Maciej Flank – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie

Wersja XML