Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe -pełnienie funkcji inspektora  nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu

                                                                                                                               

logo.jpeg

                                                                                                                                                                     Dobrodzień, 24.02.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP: 576-15-57-210 zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora  nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktem przyjmowania i wymiany rzeczy używanych niestanowiących odpadu, który zostanie zaprojektowany w oparciu o koncepcję funkcjonalno-przestrzenną zawartą w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Zakres rzeczowy prac do wykonania:

             nasadzenia  zieleni  ozdobno-izolacyjnej  (tj.  pas  całorocznej zieleni zwartej o wys. min. 1,5

             m -  20 szt.) jako uzupełnienie istniejących nasadzeń oraz założenie/rekultywacja trawnika

             na łącznej powierzchni 842 m2 (z czego min. 70 % trawnika do założenia i 30 % do

             rekultywacji),

Dokumentacja techniczna znajduje się na stronie internetowej    https://bip.dobrodzien.pl/2919/7598/ogloszenie-o-zamowieniu-budowa-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-w-dobrodzieniu.html

Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa załączony projekt umowy.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

od daty podpisania umowy do 31.12.2020 r.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Należy wypełnić załączony formularz ofertowy i dołączyć oświadczenie lub stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień we właściwej specjalności do pełnienia funkcji inspektora nadzoru:

Przy wyborze oferty Zamawiający przyjmie kryterium wyboru – najniższą cenę.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia 06.03.2020 r.  na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Sekretariat pok. Nr 106) bądź w formie elektronicznej na urzad.

PDFzapytanie.pdf (544,80KB)
DOCumowa nadzór PSZOK.doc (76,50KB)
ODToferta.odt (65,18KB)
 

Wyniki zapytania:  PDFNajkorzystniejsza oferta.pdf (240,97KB)

Wersja XML