Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji

Informuje się, że w dniu 18 listopada 2019 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

    • Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
    • Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
    • Organizacja Dni Dobrodzienia w roku 2020.

Radni dokonają zaopiniowania projektów uchwał w sprawie:
    • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020-2024 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
    • przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020;
    • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
    • określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, będące w zakresie zadań własnych gminy;
    • upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego;
    • zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu;
    • ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
    • zmiany Uchwały nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
    • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień;
    • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok;
    •  zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
    • regulaminu przyznawania stypendium sportowego.

Wersja XML