Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji


Informuje się, że w dniu 29 października 2019 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

    • Sprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.
    • Określenie ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 61/3 położonej w Turzy.
    • Określenie ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 434/117 położonej w Błachowie.      
    • Informacja na temat nauki języka mniejszości w przedszkolach.
    • Informacja na temat przeprowadzonych kontroli podatkowych u osób prowadzących działalność gospodarczą.
    • Przedstawienie założeń w sprawie organizacji Forum Gospodarczego.
    • Sprawa audytu urzędu miejskiego i jednostek organizacyjnych.
    • Informacja na temat realizacji porozumienia z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
    • Opracowanie regulaminu przyznawania stypendium sportowego.

Radni dokonają zaopiniowania projektów uchwał w sprawie:

    • wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020 - 2024 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
    • przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień – części działki 178/164 obręb Klekotna.
    • stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu.
    • zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
    • Statutu Gminy Dobrodzień.
    • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2019 rok.
    • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wersja XML