Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej

Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą

W dniu 19.09.2019 r. została podpisana umowa na rozbudowę i przebudowę ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą, na kwotę brutto: 2.065.308,13 zł z P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8.
Przedsiębiorstwo to zostało wyłonione w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dot. realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą”, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 07.08.2019 r.
Prace rozpoczną się w najbliższym czasie i potrwają do końca listopada b.r.
W ramach zaprojektowanej inwestycji przewiduje się wykonanie przebudowy dróg i chodników, które będą połączone z istniejącym układem komunikacyjnym znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji to jest z ulicami Edyty Stein i Gładysza oraz drogą wojewódzką numer 901 (ul. Oleska). W chwili obecnej na terenie planowanej inwestycji  w ulicach Moniuszki i Chłopskiej znajduje się część nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i część sieci kanalizacji deszczowej bez przykanalików, ponadto usytuowana jest istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacja ogólnospławna, sieć energetyczna oraz oświetlenie.
W ramach realizacji projektu inwestycji przewiduje się wykonanie przebudowy dróg o jezdniach asfaltowych i chodników z drobnowymiarowych elementów betonowych oraz zjazdów z wykonaniem elementów odwodnieniowych drogi. Natomiast w zakresie infrastruktury technicznej podziemnej projekt obejmuje również budowę pozostałej części nowej sieci kanalizacji deszczowej, przykanalików kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, sieci wodociągowej z przyłączami, instalacji energetycznej wraz z przyłączem energetycznym i ogrodzenia. Projektem objęte jest również wykonanie stałej organizacji ruchu dla przebudowywanych i rozbudowywanych dróg.

[MK]

Wersja XML