Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 
 

GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM SOŁECKIM W GMINIE DOBRODZIEŃ
 

Fundusz sołecki to wydzielone w budżecie gminy środki, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy wsi. Procedura ustalania i wydatkowania funduszu została opisana w Ustawie o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 roku. Naczelną zasadą funduszu sołeckiego jest to, iż sami mieszkańcy w drodze głosowania w czasie zebrania wiejskiego decydują o tym jakie zadania zostaną zrealizowane ze środków przyznanych sołectwu.

Fundusz sołecki realizowany według ustawy wymaga przestrzegania procedur oraz trzymania się terminów. Poniżej kolejne etapy wyodrębniania i realizacji funduszu sołeckiego.

PRZYJĘCIE UCHWAŁY O WYODRĘBNIENIU FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

Uchwałą Nr IV/29/2015 z dnia 05 lutego 2015 r. Rada Miejska w Dobrodzieniu wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała ta obowiązuje w kolejnych latach budżetowych, do czasu podjęcia uchwały przez Radę Miejską o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Jeśli Gmina nie chce wyodrębnić funduszu sołeckiego, to co roku musi podejmować uchwałę o nie wyrażeniu zgody na jego wyodrębnienie.

 

 WYLICZENIE PRZEZ BURMISTRZA ŚRODKÓW JAKIE BĘDĄ PRZYSŁUGIWAŁY SOŁECTWOM

Wysokość środków zależy od ogólnego budżetu gminy oraz liczby mieszkańców w danym sołectwie, która wyliczana jest na podstawie wzoru w ustawie (art. 3 ust. 1 o Funduszu sołeckim Dz. U. 2014 poz. 301 z 21.02.2014r.):

F= (2+Lm/100 ) x Kb

Poszczególne symbole we wzorze oznaczają:

F –wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, nie może być jednak wyższa niż dziesięciokrotność Kb.

Lm – liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na ostatni dzień czerwca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Liczbę mieszkańców określa się na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców.

Kb – to kwota bazowa obliczona poprzez podzielenie dochodów gminy oraz liczby mieszkańców gminy wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego o dwa lata rok poniesienia wydatków.

Do dnia 31 lipca poprzedzającego rok budżetowy burmistrz przekazuje sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków.
 

 PRZYGOTOWANIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO I POINFORMOWANIE O NIM MIESZKAŃCÓW

Warunkiem przyznania funduszu sołeckiego jest złożenie do burmistrza w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie. Sołtys znając wysokość przyznanych środków powinien zwołać zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy zdecydują na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego, ale już wcześniej przed zebraniem, mieszkańcy mogą myśleć jakie zadania można sfinansować w kolejnym roku.

ZEBRANIE WIEJSKIE

O przeznaczeniu pieniędzy decyduje zebranie wiejskie. O tym kto może wziąć w nim udział i jakie inne warunki muszą być zapewnione, aby decyzje były ważne mówi statut sołectwa. Zwołując zebranie należy przestrzegać tego, co zapisano w statucie (na ile dni przed zebraniem poinformować mieszkańców, w jaki sposób itp.), w jaki sposób zebranie powinno przebiegać (porządek obrad), w jaki sposób powinno być udokumentowane (protokół z zebrania, lista obecności) oraz jakie czynności sołtys podejmuje po zebraniu (np. terminowe przekazanie burmistrzowi dokumentów z zebrania ).

Nieprzestrzeganie tych warunków może spowodować unieważnienie podjętych uchwał zebrania wiejskiego. W konsekwencji przepadnie możliwość sfinansowania działań, które mieszkańcy wybrali.

 PRZEDŁOŻENIE WNIOSKU SOŁECTWA DO BURMISTRZA  

Ustawa o funduszu sołeckim wskazuje, że wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy

1) sołtysa,
2) rady sołeckiej,
3) 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

Aby wniosek dot. funduszu sołeckiego mógł być zrealizowany, musi spełniać trzy warunki, które trzeba wziąć pod uwagę podczas dyskusji i planowania wniosku:

 • przedsięwzięcia muszą mieścić się w katalogu zadań własnych gminy,

 • powinny być zgodne ze strategią rozwoju, oraz

 • służ poprawie warunków życia mieszkańców.

Poprawny wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego, musi zawierać:

 1. wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa ,

 2. oszacowanie kosztów realizacji danych przedsięwzięć – koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w kwocie przeznaczonej dla danego sołectwa,

 3. uzasadnienie, które jest bardzo ważnym elementem wniosku. W uzasadnieniu należy wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa oraz co spowodowało, że dane zadanie jest realizowane.

 4. wniosek musi być złożony we właściwym terminie - do 30 września każdego roku, na rok następny. Sołtys przekazuje burmistrzowi wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. uchwałę w sprawie uchwalenia wniosku,

 2. protokół z zebrania wiejskiego podczas którego uchwalono wniosek o sfinansowanie przedsięwzięć z funduszu sołeckiego,

 3. listę obecności z zebrania wiejskiego.  

  WSPÓLNA REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEZ SOŁECTWA 

Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek. We wniosku należy wskazać, gdzie konkretnie, na obszarze którego sołectwa ma być realizowane zadanie. Przy uchwalaniu takiego wniosku należy przestrzegać tych samych procedur, terminów i wymogów dot. wniosku wskazującego wspólne zadanie, gdyż są one takie same jak w przypadku „zwyczajnego” wniosku.

 

UZNANIE LUB ODRZUCENIE WNIOSKU SOŁECTWA PRZEZ BURMISTRZA

Jeśli burmistrz uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania odrzuca wniosek, jednocześnie informując o tym sołtysa. Sołtys za pośrednictwem burmistrza może w ciągu 7 dni podtrzymać odrzucony wniosek kierując go do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza, bądź też (o ile jest jeszcze przed 30 września) zorganizować ponownie zebranie wiejskie i uchwalić raz jeszcze wniosek – poprawiony pod względem formalnym.

W przypadku ponownie uchwalonego wniosku, Rada Miejska rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada Miejska odrzuca wniosek niespełniający warunków wymaganych ustawą lub przekazany po terminie. Burmistrz związany jest rozstrzygnięciem Rady Miejskiej. Uchwalając budżet, Rada Miejska odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów przeznaczenia na cele zgodne z ustawą.
 

 REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY

Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z opisem we wniosku.Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, za którego wykonanie odpowiedzialny jest Burmistrz.Rola sołtysa i mieszkańców nie ogranicza się tylko do uchwalenia i złożenia wniosku. Polega ona, między innymi, na realizacji i jakości wykonania przedsięwzięcia, oraz na udziale w jego realizacji. Ograniczenia dla sołectw w zakresie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego mogą być związane m.in. z koniecznością posiadania odpowiednich zezwoleń przewidzianych prawem np. nie będzie możliwe wydatkowanie środków na budowę nowego placu zabaw, altany bez posiadania niezbędnych dokumentów lub w przypadku braku możliwości ich uzyskania.

 ZMIANA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

 Wniosek nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej. Do wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu stosuje się wymagania jak dla wniosku składanego w trybie do dnia 30 września.
 

DO KIEDY NALEŻY WYDAĆ PIENIĄDZE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO? 

 Pieniądze z funduszu muszą zostać wydane do końca roku na który zostały uchwalone. Pieniądze z funduszu sołeckiego, które nie zostaną wydane, nie przechodzą na kolejny rok i zostają w budżecie gminy.

 


Wysokość środków funduszu sołeckiego na rok 2022, przypadającego na poszczególne sołectwa Gminy Dobrodzień przedstawione są poniżej: 
 

l.p

Sołectwo

Liczba mieszkańców ogółem

Wysokość środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2022r.

1

Błachów

218

19.822,44 zł

2

Bzinica Nowa

219

19.867,86 zł

3

Bzinica Stara

381

27.552,24 zł

4

Główczyce

286

23.047,14 zł

5

Gosławice

260

21.814,17zł

6

Klekotna

182

18.115,24 zł

7

Kocury

283

22.904,87 zł

8

Kolejka

111

14.748,27 zł

9

Ligota Dobrodzieńska

341

25.655,36 zł

10

Makowczyce

233

20.533,77 zł

11

Myślina

969

47.422,10 zł

12

Pietraszów

218

19.822,44 zł

13

Pludry

1095

47.422,10 zł

14

Rzędowice

512

33.764,54 zł

15

Szemrowice

503

33.337,47 zł

16

Warłów

242

20.960,57 zł

 

RAZEM

6053

416.792,84 zł


Wysokość środków funduszu sołeckiego na rok 2021, przypadającego na poszczególne sołectwa Gminy Dobrodzień przedstawione są poniżej :

Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2021r.

 

Lp.

Sołectwo

 

Liczba mieszkańców ogółem

Wysokość środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2021r.

 

1

 

Błachów

 

220

 

18.288,02

 

2

 

Bzinica Nowa

 

221

 

18.331,56

 

3

 

Bzinica Stara

 

404

 

26.299,91

 

4

 

Główczyce

 

285

 

21.118,31

 

5

 

Gosławice

 

257

 

19.899,11

 

6

 

Klekotna

 

190

 

16.981,73

 

7

 

Kocury

 

280

 

20.900,59

 

8

 

Kolejka

 

113

 

13.628,93

 

9

 

Ligota Dobrodzieńska

 

339

 

23.469,62

 

10

 

Makowczyce

 

235

 

18.941,16

 

11

 

Myślina

 

988

 

43.542,90

 

12

 

Pietraszów

 

224

 

18.462,19

 

13

 

Pludry

 

1111

 

43.542,90

 

14

 

Rzędowice

 

515

 

31.133,17

 

15

 

Szemrowice

 

515

 

31.133,17

 

16

 

Warłów

 

245

 

19.376,59

 

 

RAZEM

 

6142

 

385.049,86

 

ZIPdodatkowe zadanie do 31.10.zip (16,23KB)
ZIPwniosek do 30.09.zip (19,46KB)
ZIPwniosek zmiana zadań do 31.10.zip (16,97KB)
 

 

 

 


Środki z funduszu sołeckiego dla sołectw na 2020r.

Fundusz sołecki to pieniądze pochodzące z budżetu gminy, za które odpowiada burmistrz. Jego wysokość zależy od ogólnego budżetu gminy oraz liczby mieszkańców w danym sołectwie. Wysokość funduszu sołeckiego wyliczana jest na podstawie wzoru w ustawie (art. 3 ust. 1 o Funduszu sołeckim Dz. U. 2014 poz. 301 z 21.02.2014r.):

F=(2+ Lm/100)x Kb

gdzie:

F wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm- liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok  budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców,

Kb- kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy,
o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia  roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wysokość środków funduszu sołeckiego na rok 2020, przypadającego na poszczególne sołectwa Gminy Dobrodzień przedstawione są poniżej :

Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2020r.

Lp.

Sołectwo

 

Liczba mieszkańców ogółem

Wysokość środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2020r.

 

1

 

Błachów

227

17.506,53

 

2

 

Bzinica Nowa

225

17.424,53

 

3

 

Bzinica Stara

415

25.214,32

 

4

 

Główczyce

293

20.212,46

 

5

 

Gosławice

255

18.654,50

 

6

 

Klekotna

192

16.071,57

 

7

 

Kocury

274

19433,48

 

8

 

Kolejka

115

12.914,65

 

9

 

Ligota Dobrodzieńska

341

22.180,40

 

10

 

Makowczyce

241

18.080,51

 

11

 

Myślina

988

40.998,90

 

12

 

Pietraszów

226

17.465,53

 

13

 

Pludry

1123

40.998,90

 

14

 

Rzędowice

514

29.273,21

 

15

 

Szemrowice

517

29.396,21

 

16

 

Warłów

248

18.367,51

 

 

RAZEM

6194

364.193,21

 

Środki przekazywane do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego są częścią finansów publicznych i podlega wszystkim rygorom prawa. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne (w tym także realizowane z funduszu sołeckiego) powinny być dokonywane w sposób:

1. celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów zdanych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2. umożliwiający terminową realizację zadań;

3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Do mieszkańców sołectw należy przeprowadzenie procedury planowania zadań tak, aby były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim „Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do burmistrza przez sołectwo wniosku.” Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji przekazanej przez Burmistrza Dobrodzienia, oszacowanie kosztów ww. przedsięwzięcia oraz uzasadnienie ich realizacji.

Uzasadnienie wniosku o przyjęcie przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego powinno zawierać w szczególności przesłanki dotyczące spełnienia wymogu poprawy warunków życia mieszkańców, zgodności ze strategią rozwoju Gminy Dobrodzień. Zadanie zgłoszone do realizacji winno być zadaniem własnym gminy.

Wniosek musi być uchwalony przez Zebranie Wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim). Wniosek należy przedłożyć Burmistrzowi do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek (art. 5 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim).

Aby sołectwa skorzystały z funduszu sołeckiego w roku 2020, do 30 września  2019 r. powinny złożyć wniosek do Burmistrza Dobrodzienia wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego. Ważnym elementem wniosku jest uzasadnienie zadań.

Niedotrzymanie ww. warunków tj. wymagań określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy
o funduszu sołeckim jest podstawą do odrzucenia wniosku.

Złożony wniosek przez sołtysa ma dalszy bieg:

 • burmistrz sprawdza, czy wniosek spełnia warunki formalne (czy został prawidłowo podjęty, czy ma oszacowanie kosztów, uzasadnienie, czy został przekazany w terminie); jeżeli jest prawidłowy - uwzględnia go w projekcie budżetu;

  jeśli jest nieprawidłowy - odrzuca wniosek w terminie 7 dni informując o tym sołtysa;

 1. wtedy sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku podtrzymać wniosek niespełniający warunków, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta; ma to sens wtedy, gdy sołtys uważa, że wniosek jest prawidłowy; rada gminy rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od jego otrzymania; jeśli wniosek ma błędy - odrzuca go; burmistrz jest związany rozstrzygnięciem rady gminy;

 2. jeżeli wniosek faktycznie ma błędy, lepszym rozwiązaniem jest ponowne uchwalenie wniosku przez zebranie wiejskie (o ile nie jest już po terminie 30 września); taki ponownie uchwalony wniosek należy przekazać radzie gminy (za pośrednictwem burmistrza) w terminie 7 dni od otrzymania informacji od burmistrza o odrzuceniu wcześniejszego wniosku; rada gminy ma 30 dni na jego rozpatrzenie;

O tym, jakie zadania sołectw znajdą się w budżecie, decyduje rada gminy uchwalając budżet. Rada gminy odrzuca te wnioski sołectw, które nie mogą być finansowane z funduszu sołeckiego.

 

ZIPzmiana zadania do 31.10.zip (16,95KB)

ZIPdodatkowe zadanie do 31.10.zip (16,20KB)

ZIPwniosek do 30.09.zip (19,55KB)
 

 

 

Ile środków w ramach funduszu sołeckiego na 2019?

Fundusz sołecki to pieniądze pochodzące z budżetu gminy, które są zarezerwowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Jego wysokość zależy od ogólnego budżetu gminy oraz liczby mieszkańców w danym sołectwie. Wysokość funduszu sołeckiego wyliczana jest na podstawie wzoru w ustawie (art. 3 ust. 1 o Funduszu sołeckim Dz. U. 2014 poz. 301 z 21.02.2014r.):

 

F=(2+ Lm/100)x Kb

gdzie:

F wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm- liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok  budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców,

Kb- kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy,
o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia  roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Środki przekazywane do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego są częścią finansów publicznych i podlega wszystkim rygorom prawa. Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne (w tym także realizowane z funduszu sołeckiego) powinny być dokonywane w sposób:

 • Celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 • W sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

 • W wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


Do mieszkańców sołectw należy przeprowadzenie procedury planowania zadań tak, aby były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim „Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do burmistrza przez sołectwo wniosku.” Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji przekazanej przez Burmistrza Dobrodzienia, oszacowanie kosztów ww. przedsięwzięcia oraz uzasadnienie ich realizacji.
        Uzasadnienie wniosku o przyjęcie przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego powinno zawierać w szczególności przesłanki dotyczące spełnienia wymogu poprawy warunków życia mieszkańców, zgodności ze strategią rozwoju Gminy Dobrodzień. Zadanie zgłoszone do realizacji winno być zadaniem własnym gminy.

Wniosek musi być uchwalony przez Zebranie Wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim). Wniosek należy przedłożyć Burmistrzowi do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek (art. 5 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim).

Aby sołectwa skorzystały z funduszu sołeckiego w roku 2019, do 30 września  2018 r. muszą złożyć wniosek do Burmistrza Dobrodzienia wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego.

Aby wiosek sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie
o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 r.
- (art. 5 ust. 3), który mówi, że środki
z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są:

 • zadaniami własnymi gminy,

 • ponadto powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
 • służą poprawie warunków życia mieszkańców,
 • są zgodne ze strategią rozwoju gminy,

Niedotrzymanie ww. warunków tj. wymagań określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim jest podstawą do odrzucenia wniosku.
Wysokość środków funduszu sołeckiego na rok 2019, przypadającego na poszczególne sołectwa Gminy Dobrodzień przedstawione są poniżej :

 • Plany sołectw na 2019 r.

Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2019r.

 

Lp.

Sołectwo

Liczba mieszkańców ogółem

Wysokość środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2019r.

1

Błachów

229

16.679,09

2

Bzinica Nowa

231

16.756,85

3

Bzinica Stara

421

24.143,86

4

Główczyce

297

19.322,86

5

Gosławice

261

17.923,22

6

Klekotna

194

15.318,33

7

Kocury

287

18.934,07

8

Kolejka

120

12.441,28

9

Ligota Dobrodzieńska

344

21.150,18

10

Makowczyce

240

17.106,76

11

Myślina

1012

38.879,00

12

Pietraszów

235

16.912,37

13

Pludry

1128

38.879,00

14

Rzędowice

519

27.954,00

15

Szemrowice

538

28.692,70

16

Warłów

242

17.184,52

 

RAZEM

6298

348.278,09

ZIPwniosek w związku z powstałymi oszczędnościami do 31.10.zip (16,31KB)

ZIPwniosek zmiana zadań do 31.10.zip (16,35KB)

ZIPwniosek do 30.09.zip (18,76KB)

 

 • Plany sołectw na 2018r.

Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2018r.

Lp.

Sołectwo

Liczba mieszkańców ogółem

Wysokość środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2018r.

1

Błachów

226

14.743,52

2

Bzinica Nowa

232

14.951,17

3

Bzinica Stara

435

21.976,84

4

Główczyce

303

17.408,43

5

Gosławice

261

15.954,84

6

Klekotna

206

14.051,34

7

Kocury

296

17.166,16

8

Kolejka

125

11.247,99

9

Ligota Dobrodzieńska

353

19.138,89

10

Makowczyce

233

14.985,78

11

Myślina

1006

34.609,20

12

Pietraszów

236

15.089,61

13

Pludry

1143

34.609,20

14

Rzędowice

512

24.641,75

15

Szemrowice

539

25.576,20

16

Warłów

234

15.020,39

 

RAZEM

6340

311.171,31

ZIPwzory druków wniosek w związku z powstałymi oszczędnościami do 31.10..zip (14,76KB)

ZIPwzory druków wniosek zmiana zadań do 31.10..zip (16,05KB)

ZIPwzory druków wniosek do 30.09..zip (18,31KB)

 

 

 • Plany sołectw na 2017r.

Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2017r.

 

Lp.

Sołectwo

Liczba mieszkańców

Wysokość środków przeznaczonych fundusz sołecki w 2017r.

1

Błachów

232

12.638,12

2

Bzinica Nowa

235

12.725,88

3

Bzinica Stara

432

18.489,10

4

Główczyce

303

14.715,21

5

Gosławice

260

13.457,25

6

Klekotna

206

11.877,49

7

Kocury

270

13.749,80

8

Kolejka

124

9.478,59

9

Ligota Dobrodzieńska

353

16.177,96

10

Makowczyce

233

12.667,37

11

Myślina

1008

29.254,90

12

Pietraszów

246

13.047,69

13

Pludry

1142

29.254,90

14

Rzędowice

511

20.800,23

15

Szemrowice

548

21.882,67

16

Warłów

227

12.491,84

 

RAZEM

6330

262.709,00

 

ZIPwniosek w związku z powstałymi oszczędnościami do 31.10.zip (14,94KB)
ZIPwniosek zmiana zadań do 31.10.zip (14,55KB)

ZIPwniosek do 30.09.zip (15,71KB)

 

 

 

 

 

 

Wersja XML