Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 
 

Środki z funduszu sołeckiego dla sołectw na 2020r.

Fundusz sołecki to pieniądze pochodzące z budżetu gminy, za które odpowiada burmistrz. Jego wysokość zależy od ogólnego budżetu gminy oraz liczby mieszkańców w danym sołectwie. Wysokość funduszu sołeckiego wyliczana jest na podstawie wzoru w ustawie (art. 3 ust. 1 o Funduszu sołeckim Dz. U. 2014 poz. 301 z 21.02.2014r.):

F=(2+ Lm/100)x Kb

gdzie:

F wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm- liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok  budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców,

Kb- kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy,
o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia  roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wysokość środków funduszu sołeckiego na rok 2020, przypadającego na poszczególne sołectwa Gminy Dobrodzień przedstawione są poniżej :

Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2020r.

Lp.

Sołectwo

 

Liczba mieszkańców ogółem

Wysokość środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2020r.

 

1

 

Błachów

227

17.506,53

 

2

 

Bzinica Nowa

225

17.424,53

 

3

 

Bzinica Stara

415

25.214,32

 

4

 

Główczyce

293

20.212,46

 

5

 

Gosławice

255

18.654,50

 

6

 

Klekotna

192

16.071,57

 

7

 

Kocury

274

19433,48

 

8

 

Kolejka

115

12.914,65

 

9

 

Ligota Dobrodzieńska

341

22.180,40

 

10

 

Makowczyce

241

18.080,51

 

11

 

Myślina

988

40.998,90

 

12

 

Pietraszów

226

17.465,53

 

13

 

Pludry

1123

40.998,90

 

14

 

Rzędowice

514

29.273,21

 

15

 

Szemrowice

517

29.396,21

 

16

 

Warłów

248

18.367,51

 

 

RAZEM

6194

364.193,21

 

Środki przekazywane do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego są częścią finansów publicznych i podlega wszystkim rygorom prawa. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne (w tym także realizowane z funduszu sołeckiego) powinny być dokonywane w sposób:

1. celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów zdanych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2. umożliwiający terminową realizację zadań;

3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Do mieszkańców sołectw należy przeprowadzenie procedury planowania zadań tak, aby były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim „Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do burmistrza przez sołectwo wniosku.” Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji przekazanej przez Burmistrza Dobrodzienia, oszacowanie kosztów ww. przedsięwzięcia oraz uzasadnienie ich realizacji.

Uzasadnienie wniosku o przyjęcie przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego powinno zawierać w szczególności przesłanki dotyczące spełnienia wymogu poprawy warunków życia mieszkańców, zgodności ze strategią rozwoju Gminy Dobrodzień. Zadanie zgłoszone do realizacji winno być zadaniem własnym gminy.

Wniosek musi być uchwalony przez Zebranie Wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim). Wniosek należy przedłożyć Burmistrzowi do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek (art. 5 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim).

Aby sołectwa skorzystały z funduszu sołeckiego w roku 2020, do 30 września  2019 r. powinny złożyć wniosek do Burmistrza Dobrodzienia wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego. Ważnym elementem wniosku jest uzasadnienie zadań.

Niedotrzymanie ww. warunków tj. wymagań określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy
o funduszu sołeckim jest podstawą do odrzucenia wniosku.

Złożony wniosek przez sołtysa ma dalszy bieg:

 • burmistrz sprawdza, czy wniosek spełnia warunki formalne (czy został prawidłowo podjęty, czy ma oszacowanie kosztów, uzasadnienie, czy został przekazany w terminie); jeżeli jest prawidłowy - uwzględnia go w projekcie budżetu;

  jeśli jest nieprawidłowy - odrzuca wniosek w terminie 7 dni informując o tym sołtysa;

 1. wtedy sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku podtrzymać wniosek niespełniający warunków, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta; ma to sens wtedy, gdy sołtys uważa, że wniosek jest prawidłowy; rada gminy rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od jego otrzymania; jeśli wniosek ma błędy - odrzuca go; burmistrz jest związany rozstrzygnięciem rady gminy;

 2. jeżeli wniosek faktycznie ma błędy, lepszym rozwiązaniem jest ponowne uchwalenie wniosku przez zebranie wiejskie (o ile nie jest już po terminie 30 września); taki ponownie uchwalony wniosek należy przekazać radzie gminy (za pośrednictwem burmistrza) w terminie 7 dni od otrzymania informacji od burmistrza o odrzuceniu wcześniejszego wniosku; rada gminy ma 30 dni na jego rozpatrzenie;

O tym, jakie zadania sołectw znajdą się w budżecie, decyduje rada gminy uchwalając budżet. Rada gminy odrzuca te wnioski sołectw, które nie mogą być finansowane z funduszu sołeckiego.

 

ZIPzmiana zadania do 31.10.zip

ZIPdodatkowe zadanie do 31.10.zip

ZIPwniosek do 30.09.zip
 

 

 

Ile środków w ramach funduszu sołeckiego na 2019?

Fundusz sołecki to pieniądze pochodzące z budżetu gminy, które są zarezerwowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Jego wysokość zależy od ogólnego budżetu gminy oraz liczby mieszkańców w danym sołectwie. Wysokość funduszu sołeckiego wyliczana jest na podstawie wzoru w ustawie (art. 3 ust. 1 o Funduszu sołeckim Dz. U. 2014 poz. 301 z 21.02.2014r.):

 

F=(2+ Lm/100)x Kb

gdzie:

F wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm- liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok  budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców,

Kb- kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy,
o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia  roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Środki przekazywane do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego są częścią finansów publicznych i podlega wszystkim rygorom prawa. Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne (w tym także realizowane z funduszu sołeckiego) powinny być dokonywane w sposób:

 • Celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 • W sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

 • W wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


Do mieszkańców sołectw należy przeprowadzenie procedury planowania zadań tak, aby były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim „Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do burmistrza przez sołectwo wniosku.” Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji przekazanej przez Burmistrza Dobrodzienia, oszacowanie kosztów ww. przedsięwzięcia oraz uzasadnienie ich realizacji.
        Uzasadnienie wniosku o przyjęcie przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego powinno zawierać w szczególności przesłanki dotyczące spełnienia wymogu poprawy warunków życia mieszkańców, zgodności ze strategią rozwoju Gminy Dobrodzień. Zadanie zgłoszone do realizacji winno być zadaniem własnym gminy.

Wniosek musi być uchwalony przez Zebranie Wiejskie z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim). Wniosek należy przedłożyć Burmistrzowi do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek (art. 5 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim).

Aby sołectwa skorzystały z funduszu sołeckiego w roku 2019, do 30 września  2018 r. muszą złożyć wniosek do Burmistrza Dobrodzienia wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego.

Aby wiosek sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie
o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 r.
- (art. 5 ust. 3), który mówi, że środki
z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są:

 • zadaniami własnymi gminy,

 • ponadto powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
 • służą poprawie warunków życia mieszkańców,
 • są zgodne ze strategią rozwoju gminy,

Niedotrzymanie ww. warunków tj. wymagań określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim jest podstawą do odrzucenia wniosku.
Wysokość środków funduszu sołeckiego na rok 2019, przypadającego na poszczególne sołectwa Gminy Dobrodzień przedstawione są poniżej :

 • Plany sołectw na 2019 r.

Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2019r.

 

Lp.

Sołectwo

Liczba mieszkańców ogółem

Wysokość środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2019r.

1

Błachów

229

16.679,09

2

Bzinica Nowa

231

16.756,85

3

Bzinica Stara

421

24.143,86

4

Główczyce

297

19.322,86

5

Gosławice

261

17.923,22

6

Klekotna

194

15.318,33

7

Kocury

287

18.934,07

8

Kolejka

120

12.441,28

9

Ligota Dobrodzieńska

344

21.150,18

10

Makowczyce

240

17.106,76

11

Myślina

1012

38.879,00

12

Pietraszów

235

16.912,37

13

Pludry

1128

38.879,00

14

Rzędowice

519

27.954,00

15

Szemrowice

538

28.692,70

16

Warłów

242

17.184,52

 

RAZEM

6298

348.278,09

ZIPwniosek w związku z powstałymi oszczędnościami do 31.10.zip

ZIPwniosek zmiana zadań do 31.10.zip

ZIPwniosek do 30.09.zip

 

 • Plany sołectw na 2018r.

Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2018r.

Lp.

Sołectwo

Liczba mieszkańców ogółem

Wysokość środków przeznaczonych na fundusz sołecki w 2018r.

1

Błachów

226

14.743,52

2

Bzinica Nowa

232

14.951,17

3

Bzinica Stara

435

21.976,84

4

Główczyce

303

17.408,43

5

Gosławice

261

15.954,84

6

Klekotna

206

14.051,34

7

Kocury

296

17.166,16

8

Kolejka

125

11.247,99

9

Ligota Dobrodzieńska

353

19.138,89

10

Makowczyce

233

14.985,78

11

Myślina

1006

34.609,20

12

Pietraszów

236

15.089,61

13

Pludry

1143

34.609,20

14

Rzędowice

512

24.641,75

15

Szemrowice

539

25.576,20

16

Warłów

234

15.020,39

 

RAZEM

6340

311.171,31

ZIPwzory druków wniosek w związku z powstałymi oszczędnościami do 31.10..zip

ZIPwzory druków wniosek zmiana zadań do 31.10..zip

ZIPwzory druków wniosek do 30.09..zip

 

 

 • Plany sołectw na 2017r.

Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2017r.

 

Lp.

Sołectwo

Liczba mieszkańców

Wysokość środków przeznaczonych fundusz sołecki w 2017r.

1

Błachów

232

12.638,12

2

Bzinica Nowa

235

12.725,88

3

Bzinica Stara

432

18.489,10

4

Główczyce

303

14.715,21

5

Gosławice

260

13.457,25

6

Klekotna

206

11.877,49

7

Kocury

270

13.749,80

8

Kolejka

124

9.478,59

9

Ligota Dobrodzieńska

353

16.177,96

10

Makowczyce

233

12.667,37

11

Myślina

1008

29.254,90

12

Pietraszów

246

13.047,69

13

Pludry

1142

29.254,90

14

Rzędowice

511

20.800,23

15

Szemrowice

548

21.882,67

16

Warłów

227

12.491,84

 

RAZEM

6330

262.709,00

 

ZIPwniosek w związku z powstałymi oszczędnościami do 31.10.zip
ZIPwniosek zmiana zadań do 31.10.zip

ZIPwniosek do 30.09.zip

 

 

 

 

 

 

Wersja XML