Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”

       OGŁOSZENIE O NABORZE

Z DNIA 27.03. 2019  ROKU

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów”

ogłasza nabór na stanowisko pracy

specjalista ds. sprawozdawczości i finansów

w biurze  Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”

 

 

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ozimek ul. Słowackiego 18 - biuro stowarzyszenia,

                                                      obszar funkcjonowania stowarzyszenia

 

Wymagania:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. biegła znajomość języka polskiego,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe w tym ekonomiczne, administracyjne
 6. znajomość specyfiki obszaru objętego LSR.
 7. Znajomość aktów prawnych: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustaw i rozporządzeń związanych instrumentem Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oraz z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 8. prawo jazdy kat. B,
 9. znajomość obsługi urządzeń informatycznych,
 10. podstawowa znajomość jednego z języków urzędowych UE

 

Idealnego kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe):

 1. sumienność,
 2. obowiązkowość,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z klientami,
 5. chęć uzupełnienia wiedzy.
 6. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 7. łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich,

 

 

 

Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie w realizacji lub nadzorze projektów/programów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz doświadczenie w  pracy w NGO. 

Zakres wykonywanych zadań:

1. Udział w przygotowaniu, wdrażaniu i rozliczaniu projektów  zaakceptowanych do finansowania w    ramach  Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności przygotowania  i składanie wniosku  o płatność i informacji monitorującej

2. Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością  merytoryczną i finansową

3. Monitorowanie i bieżąca ewaluacja stanu wdrażania LSR LGD KD

4. Obsługa Walnego Zebrania i posiedzeń Zarządu

5.. Udział w organizacji szkoleń dla pracowników, Zarządu i Rady LGD

6. Prowadzenie bieżącej pracy biura                                                                   

7.Obsługa korespondencji

8.Wykonywanie innych poleceń pracodawcy

 

Wyłoniona osoba przewidziana jest do zatrudnienie – od  15.04.2019r.  do 15.07.2019r.

– z możliwością przedłużenia umowy.

 

Wymagane dokumenty:

1.  życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.  list motywacyjny,

3.  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w LGD „Kraina Dinozaurów” .

4.  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5.  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz  

     dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. opinie i referencje),

6.  inne kserokopie dokumentów potwierdzające  posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,   

     jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo  umyślne.

8. W CV prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego naboru organizowanego przez Stowarzyszenie LGD "Kraina Dinozaurów". 

Powyższa klauzula nie jest niezbędna, ponieważ udostępnienie danych niewymaganych przepisami prawa, a udostępnionych przez kandydata dobrowolnie na podstawie zgody może nastąpić także poprzez czynności konkludentne.

DOCogłoszenie o naborze na stanowisko 2019 -04.doc (286,50KB)

 

 

 

 

Wersja XML