Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
  • Cel i Podstawowe zadania systemu obronności

1. PODSTAWOWE DOKUMENTY DOTYCZĄCE OBRONNOŚCI
Problem sprostania wyzwaniom i skutecznego przeciwstawiania się wszystkim potencjalnym zagrożeniom zewnętrznym znalazł odzwierciedlenie w dwóch podstawowych dokumentach, przyjętych na początku 2001r. przez rade ministrów
- Strategia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej
- Strategia obronności Rzeczpospolitej Polskiej

2. FUNKCJE OCHRONNE PAŃSTWA
-zagwarantowanie prowadzenia rożnych działań
-bezproblemowe przejście kraju od funkcjonowania w warunkach pokojowych do warunków wojennych i kryzysowych
- przeciwstawianie się zagrożeniom
-przyjęcie odpowiedniej dla państwa strategii

3. CEL PODSYSTEMU OBRONNOŚCI
Celem strategicznym rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinie obronności jest zapewnienie bezpiecznych warunków realizacji interesów narodowych przez ich obronę przed zewnętrznymi zagrożeniami kryzysowymi i wojennymi, w sprężeniu z systemem bezpieczeństwa NATO

4. ZADANIA SYSTEMU OBRONNOŚCI
Od systemu obronności oczekuje się, że dzięki niemu nie tylko będzie zagwarantowana zdolność do prowadzenia działań o różnej skali, intensywności i charakterze lecz także reagując w sposób elastyczny zapewni on bezproblemowe przejście kraju od funkcjonowania w warunkach pokojowych do działania w warunkach kryzysowych i wojennych

5. STRUKTURA SYSTEMU OBRONNOŚCI.DEFINICJA SYSTEMU OBRONNOŚCI
W skład struktury systemu obronności RP wchodzą trzy podstawowe elementy:
• podsystem kierowania obronnością - W czasie pokoju celem systemu kierowania obronnością państwa jest przygotowanie i utrzymanie na odpowiednim poziomie potencjału obronnego przez zapewnienie jego sprawnego rozwinięcia do koniecznych wymiarów w okresie zagrożenia i w czasie wojny.
• podsystem militarny – tworzą Siły Zbrojne RP. Są one podstawowym elementem systemu obronności państwa. Służą do ochrony niepodległości RP i niepodzielności jej terytorium oraz zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jej granic.
• pozamilitarne ogniwa obronne) stanowią wszystkie pozostałe, poza siłami zbrojnymi, organy struktury państwowej, na które nakładane są lub którym zlecane są zadania obronne. Spełniają one funkcje pomocnicze i wspierające w stosunku do działań sił zbrojnych.
System obronności-stanowią wszystkie siły militarne i pozamilitarne oraz środki przeznaczone do realizacji zadań obronnych , odpowiednio do tych zadań zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten zastępuje Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wydaną w 2007 r."

PDFSBN RP.pdf (843,39KB)

Wersja XML