Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe: "Wydruk ulotek promocyjnych"

Zapytanie ofertowe- ulotki promocyjne

Gmina Dobrodzień zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na wydruk i oprawę ulotek promujących zabytki i atrakcje w Gminie Dobrodzień.

1. Zamawiający:                                                                                                       
Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

2. Opis przedmiotu oferty:

Parametry oferty:

Druk i oprawa ulotki promocyjnej:

- wydruk 10 rodzajów ulotek z obiektami turystycznymi w Gminie Dobrodzień

- wydruk składany na format: DL x 3 (A4 do DL / 297 x 210 mm)

- zadruk: dwustronnie (4+4 CMYK)

- falcowanie: w "C" lub w "Z"

- papier: kreda błysk 130g / 170g / 250g / 300g

-wydruk próbny

-nakład:  500, 1000, 1500 lub 2000 sztuk, (dokładana liczba zostanie podana w późniejszym czasie z uwagi na przygotowywanie treści ulotek oraz zapotrzebowania)

-każda ulotka będzie miał nadany QR kod,

- ulotki prócz tekstu będą zawierać również zdjęcia, mapy, grafiki, ilustracje, loga itp.

- projekt ulotki,

- tłumaczenie treści ulotki na język czeski oraz język angielski i język niemiecki (dokładana liczba zostanie podana w późniejszym czasie z uwagi na przygotowywanie treści ulotek oraz zapotrzebowania)

3. Wymagania dotyczące wykonawcy usługi:
Doświadczenie w zakresie tematycznym zawartym w treści zapytania ( wydruk książek, publikacji, folderów, ulotek itp.)

4. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę można złożyć osobiście, drogą elektroniczną na adres: promocja@dobrodzien.pl lub pocztą: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień w terminie do dnia 18.02.2019r. do godziny 15.00. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

5. Ocena ofert:
Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Kryterium wyboru oferty jest cena.

6. Termin realizacji:
Nie dłużej niż do marca 2020r.  - szczegółowe terminy zostaną uzgodnione z wybranym oferentem.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Gminy Dobrodzień do złożenia Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta przez Gminę Dobrodzień na potrzeby procesu wyboru oferenta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.


W związku z nieprzystąpieniem zamawiającego do projektu uprzejmie informujemy, że przesłane oferty na ww. zapytanie nie będą rozpatrywane.

Wersja XML