Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Opole
adres: Piastowska 14 , 45-082 Opole
telefony: 774524715, 774524469, 774524243 fax: 774524716, 774223323 www.opole.uw.gov.pl
Telefon alarmowy: 987, Infolinia: 800163136 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Olesno
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno 
telefony 34/3509118, 34/3509107, 601650652, fax: 34/3509118, 34/3509107 www.powiatoleski.pl

Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień
(w dni robocze od 7:30 do 15:30)
tel. 34 357 51 00-102 w. 47, e-mail: www.bip.dobrodzien.pl


GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

PDFA. STR. TYTUŁOWA.pdf (67,06KB)
PDFA. WSTĘP.pdf (4,13MB)
PDFB. PLAN GŁÓWNY PKT 1.pdf (2,82MB)
PDFB. PLAN GŁÓWNY PKT2-4.pdf (5,71MB)
PDFC. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ PKT1-2.pdf (1,88MB)
PDFC. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ PKT3.pdf (7,00MB)
PDFC. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ PKT 4.pdf (4,83MB)
PDFC. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ PKT 4 cd.pdf (5,17MB)
PDFC. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ pkt 4 cd i PKT 5.pdf (1,58MB)
PDFD. ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO PKT 1.pdf (6,15MB)
PDFD. ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO PK1 cd DO PKT 12.pdf (7,00MB)


PDFZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA INFORMACJI O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO 1.pdf (558,52KB)

PDFVademecum_CZK.pdf (2,32MB)

PDFSlownik_meteo_2010.pdf (516,07KB)


Edukacja dla bezpieczeństwa

Konieczność zapewnienia koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych była powodem wprowadzenia zmian instytucjonalnych w ramach struktur państwa. Przykładem może być dokonana w 1998 r. zmiana Urzędu Szefa Obrony Cywilnej Kraju w Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (UZKiOL). Zadania nowego urzędu daleko wykraczały poza sferę „klasycznej” obrony cywilnej i dotyczyły nowej problematyki zarządzania kryzysowego.

Jest to dziedzina. w której w ostatnim okresie zachodzą daleko idące zmiany organizacyjne, ale przede wszystkim legislacyjne. Przez szereg nowych aktów prawnych – a zwłaszcza ustawę o zarządzaniu kryzysowym – tworzy się nowy ogólnokrajowy system bezpieczeństwa powszechnego, ochrony ludności i obrony cywilnej.


PODSTAWOWE DEFINICJE
Zarządzanie kryzysowe to (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym) działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przejmowaniu nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

Sytuacja Kryzysowa - należy przez to rozumieć sytuację będącą następstwem zagrożenia i prowadzącą w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Infrastruktura Krytyczna - należy przez to rozumieć systemy oraz wchodzące w ich składpowiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
a) zaopatrzenia w energię i paliwa,
b) łączności i sieci teleinformatycznych,
c) finansowe,
d) zaopatrzenia w żywność i wodę,
e) ochrony zdrowia,
f) transportowe i komunikacyjne,
g) ratownicze,
h) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
i) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych;
Ochrona infrastruktury krytycznej - należy przez to rozumieć zespół przedsięwzięć organizacyjnych realizowanych w celu zapewnienia funkcjonowania lub szybkiego odtworzenia infrastruktury krytycznej na wypadek zagrożeń, w tym awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie;

Planowanie cywilne:
a) całokształt przedsięwzięć organizacyjnych, polegających na opracowywaniu planów, w tym planów reagowania kryzysowego, i programów, mających na celu optymalne wykorzystanie dostępnych sił i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru,
b) planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich użycia oraz planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
Narodowym Systemie Pogotowia Kryzysowego, zwanym dalej "NSPK" - należy przez to rozumieć realizowane przez organy administracji rządowej oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zadania i procedury mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

NA KAŻDYM SZCZEBLU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym zobowiązuje do powołania na każdym szczeblu administracji publicznej Centrów zarządzania kryzysowego, które opracowują plany reagowania kryzysowego. Zakres ich zadań obejmuje nie tylko sytuacje kryzysowe, ale także wszystkie stany nadzwyczajne, jeżeli któryś z nich zostanie ogłoszony. System zarządzania kryzysowego powinien być narzędziem władz wszystkich szczebli w efektywnym radzeniu ze współczesnymi wyzwaniami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa powszechnego państwa i by chronić ludzi skuteczniej i konsekwentniej.
 
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - "BĄDŹ BARDZIEJ BEZPIECZNY" BĄDŹ PRZYGOTOWANY
Wprawdzie wojna toczy się w Iraku, i Afganistanie ale wydarzenia które miały miejsce w ciągu minionego roku na całym świecie, uświadomiły nam potrzebę konieczności bycia przygotowanym na wypadek nagłego zdarzenia. Nie ma bezpośredniego zagrożenia dla naszego kraju, dlatego informacje mają charakter wyłącznie zapobiegawczy. Terroryzm i bioterroryzm nie może nas jednak zaskoczyć.

BĄDŹ PRZYGOTOWANY
•Jak przygotować się na wypadek nagłego zdarzenia
•Czego będziesz potrzebował - zrób listę kontrolną
•Dom i zabezpieczenie finansowe
•W trosce o zwierzęta
•Dla biznesu
•Notowanie podejrzanych działań
•Bezpieczeństwo kraju
 JAK POSTĘPOWAĆ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE
•Bądź na bieżąco - uaktualnianie informacji
•Terroryzm
•Zagrożenia biologiczne i chemiczne
•Bezpieczne dostarczanie przesyłek
•Ewakuacja
•Schrony
•Dzieci w szkole
•Osoby starsze
•Gdy nie ma energii elektrycznej
•Utrzymywanie ciepła
•Nie musimy liczyć tylko na siebie - rodzina i sąsiedzi
•Zachowaj spokój - radzenie sobie ze stresem


JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA WYPADEK NAGŁEGO ZDARZENIA

Zdarzenia takie mogą wystąpić szybko i bez ostrzeżenia. Planowanie na wypadek jakiegokolwiek niebezpieczeństwa - w tym także katastrof wszystkich klęsk żywiołowych wymaga rozważenia wszystkich możliwych scenariuszy. Jeśli będziesz mógł pozostać w domu, pamiętaj, że elektryczność, woda, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne i transportowe mogą funkcjonować z przerwami albo wręcz nie działać przez długi czas. Specjaliści sugerują, by zaopatrzyć się w odpowiednią ilość jedzenia, wody, lekarstw i innych niezbędnych artykułów, z których będzie mogła korzystać Twoja rodzina. W obliczu bardzo poważnych zagrożeń może dojść do ewakuacji Twojego domu lub całej społeczności lokalnej.

ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO I ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UCZELNI /SZKÓŁ/
1.Groźba zamachu terrorystycznego, to jedna z cech charakterystycznych dla dzisiejszych czasów. Coraz częściej otrzymujemy sygnały, że również Polska nie jest wolna od tego rodzaju zagrożeń. Nigdy jednak nie wiadomo, kiedy i gdzie nastąpi atak terrorystyczny. Skutecznym sposobem obrony przed nim jest odpowiedni poziom przygotowania wszystkich instytucji publicznych i obywateli do działań mających na celu ograniczenie jego skutków, a przede wszystkim możliwości ich wystąpienia.
Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom terroryzmu jest pochodną skuteczności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i gotowości społeczeństwa do wspierania tych działań oraz wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za wspólne dobro.
2.Mając na uwadze europejskie doświadczenia z ostatnich miesięcy, dotyczące miedzy innymi barbarzyńskich aktów dokonanych w USA, Anglii, Hiszpanii i Rosji, należy podjąć wszelkie możliwe działania w sferze informacyjnej i organizacyjnej, poprawiających stan zabezpieczenia przed ewentualnym atakiem terrorystycznym. Stan bezpieczeństwa w tym zakresie stanowi pochodną podjętych działań planistyczno-koncepcyjnych oraz edukacyjnych i praktycznych. Dlatego niezbędne jest posiadanie przez procedur postępowania i planów działania (ewakuacji) w sytuacjach nadzwyczajnych, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz środowisku, takich jak: pożary, powodzie, katastrofy budowlane, ekologiczne i energetyczne, poważne zakłócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, itp. Koniecznością jest również wyjaśnienie przyczyn występowania zagrożeń nadzwyczajnych oraz problemy związane z działaniami ograniczającymi ich skutki, w szczególności dotyczące ataku terrorystycznego i innych zagrożeń.

Zagrożenie od zorganizowanych grup przestępczych na terenie uczelni:
Przesłanki:
-łatwy kamuflaż,
-potencjalny "rynek zbytu narkotyków" (obszar działania zorganizowanej przestępczości w Polsce).
Obszary zagrożeń:
-narkomania.

 


 

DOCGórskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.doc (35,00KB)

DOCZasady ochrony przed cyberatakiem.doc (59,00KB)

PDFKlasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych.pdf (92,17KB)

Wersja XML