Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dobra Gmina – wzmacnianie potencjału jednostek samorządu terytorialnego

logotypy.jpeg

 

„Dobra Gmina – wzmacnianie potencjału jednostek samorządu terytorialnego”

to projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet V

Dobre rządzenie.

Działanie 5.2.

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Poddziałanie 5.2.1

Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

 

 

Projekt miał na celu poprawę funkcjonowania wewnętrznej struktury 4 urzędów gmin na terenie województwa opolskiego tj. Zębowice, Kolonowskie, Ozimek, Dobrodzień. Liderem projektu był Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie. Wszystkie gminy, które wzięły udział w projekcie są zrzeszone w Stowarzyszeniu Gmin Doliny Małej Panwi.

Uczestnikami projektu byli wszyscy pracownicy urzędów gmin, łącznie 152 osoby, które w trakcie trwania projektu tj. od 01.09.2010 r. do 30.11.2012 r. brały udział w następujących działaniach:

 

  1. Podniesienie jakości prawa w JST:

- 64 jednodniowe szkolenia specjalistyczne w tematach takich jak: kontrola zarządcza, księgowość i finanse, zamówienia publiczne i inwestycje, ochrona środowiska i rolnictwo, oświata i kadry, budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka komunalna, zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ogólne wynikające z bieżącej działalności urzędu np. archiwizacja, KPA, odpowiedzialność majątkowa urzędników i in.

- w ramach w/w szkoleń przeprowadzona została także weryfikacja dokumentacji z zakresu:

a) księgowości i finansów;

b) oświaty i kadr;

c) zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

- do przygotowania i przeprowadzania szkoleń dla UMiG w Kolonowskiem zakupiono laptop z oprogramowaniem, projektor multimedialny i urządzenie wielofunkcyjne.

 

  1. Poprawa zarządzania w JST:

- przeprowadzenie analizy oraz sporządzenie dokumentacji kontroli zarządczej dla 4-ch urzędów;

- audyt organizacyjno-motywacyjny, z wdrożeniem systemu rozwoju kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych w 4-ch urzędach gmin;

- 52 dwudniowe szkolenia stacjonarne (1 osoba x 3 szkolenia dwudniowe), w tym:

a)  3 szkolenia dla kadry zarządzającej rozwijające umiejętności menedżerskie;

b) 49 szkoleń komputerowych z obsługi komputera, MS Word i MS Excel na trzech poziomach zaawansowania;

- 3 dwudniowe szkolenia wyjazdowe dotyczące rozwoju umiejętności osobistych urzędników;

- przeprowadzenie 278 godzin konsultacji indywidualnych – coachingu (po 2 godziny / osobę);

- zakup programów komputerowych do zintegrowanego zarządzania JST wraz z wdrożeniem i kursem obsługi dla uczestników projektu – razem 36 programów tj. po 9 na każdy z 4-ch urzędów;

- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i MS Office

(po 3 zestawy dla każdego z urzędów);

- audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w 4-ch urzędach.

 

  1. Wdrożenie zasad przejrzystości JST:

- audyt stron BIP 4-ch urzędów wraz z konsultacjami w ramach kompetencji i obowiązków pracowników JST w zakresie funkcjonowania BIP-u;

- przeprowadzenie 3-ch dwudniowych szkoleń dotyczących skutecznej komunikacji z otoczeniem oraz odpowiedniego PR-u urzędów.

 

dobragmina.jpeg

Dzięki projektowi usprawniona została praca w urzędach, wdrożone zostały procedury i standardy, które eliminują przedłużanie prowadzonych postępowań i załatwianie spraw. Pracownicy podnieśli swoje kompetencje w wielu dziedzinach. Polepszeniu uległy kontakty pomiędzy pracownikami a przełożonymi, a także kontakty pomiędzy gminami. Dzięki zdobytej wiedzy oraz na podstawie analiz wdrożono również nowe regulaminy organizacyjne, dokonano zmian kompetencyjnych i pełnomocnictw a także dopracowano system obiegu dokumentacji. 

Efektem tego jest podniesienie jakości i zwiększenie dostępności, przejrzystości usług publicznych urzędów, wzmocnienie zdolności stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych w urzędach oraz wdrożenie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji.

Całkowity koszt projektu zamknął się w kwocie 734 356,96 PLN

 

dobragmina2.jpeg

Lider projektu – Gmina Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, www.kolonowskie.pl
kierownik projektu – p. Ewa Wiśniewska, tel. +48 77 461 11 40 w. 25, e-mail:

Partnerzy projektu:
- Gmina Zębowice
ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice, www.zebowice.pl
koordynator projektu – p. Edmund Langosz, tel. +48 77 421 60 76 w. 35, e-mail:

- Gmina Ozimek
ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, www.ozimek.pl
koordynator projektu – p. Barbara Durkalec, tel. +48 77 462 28 00 w. 37, e-mail:

- Gmina Dobrodzień
Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, www.dobrodzien.pl
koordynator projektu – p. Waldemar Krafczyk, tel. +48 34 357 51 00 w. 38, e-mail:

Wersja XML