Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień

Brak opisu obrazka

 

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień

 

W dniu 31.07.2018 r. została podpisana umowa na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień - w systemie „zaprojektuj i wybuduj, na kwotę brutto: 982.770,00 zł, z P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8. Firma ta została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Realizacja inwestycji – od daty podpisania umowy do 31.05.2019 roku.

Przedmiotem inwestycji jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji do realizacji zadania w zakresie dróg publicznych zgodnie z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM,

2) wybudowanie ścieżki rowerowej przebiegającej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinkach o łącznej długości ok. 1,629 km.

Celem inwestycji jest przeniesienie ruchu rowerowego z jezdni drogi wojewódzkiej na ścieżkę rowerową, co zapewni poprawę bezpieczeństwa jak również poprawi komfort jazdy pojazdom silnikowym oraz zwiększy przepustowość drogi.

Budowa ścieżki rowerowej realizowana będzie w dwóch n/w etapach:

ETAP I obejmuje wybudowanie ścieżki rowerowej na długości ok. 1132,5 m i szerokości 2,6 m, o nawierzchni asfaltowej, poboczach tłuczniowych (0,50 m), odwodnieniach ścieżki (powierzchniowych), wycin drzew (5 szt.), oznakowanie poziome ścieżki. Ponadto przewiduje się również w ramach tego etapu wykonanie jednego przepustu na istniejącym rowie, o wlotach i wylotach rowu wykonanych w formie ścianki czołowej lub przycięcia rury przepustu wraz z brukowaniem wlotu oraz wylotu kostką granitową.

ETAP II obejmuje wybudowanie ścieżki rowerowej na długości ok. 496,1 m i szerokości 2,6 m, o nawierzchni asfaltowej, poboczach tłuczniowych (0,50 m), odwodnieniach ścieżki (powierz-chniowych) oraz oznakowaniach poziomych i pionowych ścieżki.

ETAP I przedmiotowego zamówienia (realizowany jest w ramach projektu pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, Cel tematyczny 04 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu, nr umowy o dofinansowanie RPOP.03.01.01-16-0004/16-00 z dn. 21.06.2017 r.

 

 

 

[MK i JN-J]

Wersja XML