Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty, Programy, Zadania realizowane z budżetu państwa z państwowych funduszy celowych

-Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR

-Budowa budynku remizy OSP w Pludrach.

-CYFROWA GMINA - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

-Dotacja celowa z budżetu państwa dla gmin na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

-"WzMOCnij Swoje Otoczenie"

-Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - LIFE

-Czuwamy! Pamiętamy! Fundacja ORLEN

-Senior+ 2021 - Utworzenie KLUBU SENIOR+ w miejscowości Myślina 

-Posiłek w szkole i w domu

-Maluch + 2021 Dofinansowanie miejsc opieki w Gminnym Żłobku "Kraina Uśmiechu" w Dobrodzieniu

-Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień

-Ocalić od zapomnienia - odnowienie grobu Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu, bohaterów walk o Dobrodzień

-Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień

-Przebudowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej

-Resortowy Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

-Maluch + 2020 - Budowa budynku żłobka w Dobrodzieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

-Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

-Dobrodzień dla aktywnych Seniorów

-Cyfrowy Dobrodzień

-Partycypacja w planowaniu

-Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrodzieniu

-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego.

-Rewitalizacja miasta Dobrodzień

-Rozbudowa sieci wodociągowej w Rędzinie

-Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu

-Wakacje z dobrodzieńską żaglówką

-Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Woj. Opolskiego

-Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień


-Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu

-Siłownia zewnętrzna w Dobrodzieniu

-Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu

-Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień

-Jubileusz 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu połączony z 1. Przeglądem Piosenki Strażackiej

-Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach

-Dobrodzień miastem partnerskim Haan i Czortkowa - wydanie publikacji z okazji X-lecia podpisania umów partnerskich

-Historia Dobrodzieńskiego Rzemiosła Stolarskiego. Wystawa mobilna.

-Dobrodzień na pocztówce i fotografii

-Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury

-Dobra Gmina – wzmacnianie potencjału jednostek samorządu terytorialnego

-Zabezpieczenie i oznakowanie Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Bzinicy Nowej – historycznej ozdoby wioski

-Poprawa estetyki oraz funkcjonalności Stadionu Miejskiego w Dobrodzieniu poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek

-Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień

-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu

-Opracowanie publikacji "Portrety wsi ziemi dobrodzieńskiej. Historia i współczesność"

-Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym

-Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni „DELFIN” w Dobrodzieniu przy ul. Solnej 5

-Budowa chodników dla pieszych oraz parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach

-Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu

Wersja XML