Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu


Informuje się, że w dniu 25 czerwca 2018 roku o godzinie 15-tej w sali lustrzanej Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

       1/ Radni zapoznają się
       - z oceną i raportem z przebiegu realizacji projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z Planu Odnowy Miejscowości Dobrodzień na lata 2010-2017;
       - ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i sprawozdaniem finansowym;
       - z treścią Uchwały nr 168/2018 z dnia 17 kwietnia 2018r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok;
       - z opinią Komisji Rewizyjnej;
       - z treścią Uchwały nr 260/2018 z dnia 29 maja 2018r. Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2017 rok.
2/ Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:
    • zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2017 rok,
    • zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2017 rok,
    • zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2017 rok,
    • udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,
    • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień,
    • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dobrodzienia,
    • zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie  Gminy Dobrodzień,
    • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok,
    • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
    • uchylenia uchwały nr XXXIV/286/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
    • zmiany Uchwały nr XXXII/273/2017  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia  pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
    • zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
    • nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”,
    • nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”,
    • nadania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”,`
    • nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”,
    • nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”,
    • nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska”.

Wersja XML