Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 29 maja 2018 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

       Radni zapoznają się  ze sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 
Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

    • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień,
    • stanowiska dotyczącego projektowanego obszaru Parku Krajobrazowego „ Dolina Małej Panwi” oraz rezerwatu przyrody „ Mała Panew”,
    • przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami gminy Dobrodzień na lata 2018-2021”,
    • ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
    • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok,
    • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wersja XML