Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej - ul. Spółdzielcza w Bzinicy Nowej

W dniu 10.04.2018 r. została podpisana umowa na część nr 3 zamówienia, tj. przebudowę   drogi gminnej nr 102901 O w m. Bzinica Nowa o łącznej długości 420 mb., z PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWYM ”TOMBUD”, UL. SŁOWACKIEGO 1/40, 46-300 OLESNO, na kwotę brutto: 250 889,23 zł.

Przedsiębiorstwo to zostało wyłonione w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (przetarg nieograniczony), dot. realizacji zadania pn.: „Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych”, w którym otwarcie ofert odbyło się 31.01.2018 r.

Roboty zostaną rozpoczęte w najbliższym czasie i zakończą się z początkiem lipca b. r.

Zakres rzeczowy robót do wykonania w ramach tej części zamówienia będzie obejmować:

   - wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwy dolnej i warstwy górnej,

- wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca,

- wykonanie remontu istniejących 6 szt. zjazdów do posesji i na pola, który polegał będzie na wymianie istniejącej nawierzchni gruntowo-żużlowo-tłuczniowej na nawierzchnie z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa łamanego,

- uzupełnienie poboczy klińcem obustronnie,

- ustawienie pachołków drogowych -70 szt.

 

[MK]

 

Wersja XML