Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul. Mostowa w Rzędowicach

 

W dniu 05.04.2018 r. została podpisana umowa na część nr 2 zamówienia, tj. budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzędowice o łącznej długości 1100 mb., z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „Larix” Sp. z o.o., 42 – 700 Lubliniec ul. Klonowa 11, na kwotę brutto: 455.562,01 zł.

Przedsiębiorstwo to zostało wyłonione w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (przetarg nieograniczony), dot. realizacji zadania pn.: „Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych”, w którym otwarcie ofert odbyło się 31.01.2018 r.

Roboty zostaną rozpoczęte z początkiem maja i zakończą się z początkiem lipca b. r.

Zakres rzeczowy robót do wykonania w ramach tej części zamówienia będzie obejmować:

                 - wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni na gr.16 cm o szer. 4,00 mb,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwy dolnej o gr. 15 cm i warstwy górnej o gr. 12 cm,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S 50/70 warstwa ścieralna o gr. 4 cm,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16 W 50/70 warstwa wiążąca o gr. 5 cm,

- wykonanie 14 szt. zjazdów do posesji i na pola oraz 2 szt. mijanek, które polegać będą na wykonaniu nowej nawierzchni z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa łamanego,

- remont istniejącego przepustu Ø 500 mm pod drogą – 1 szt., polegający na wymianie rury,             

- remont istniejącego przepustu Ø 400 mm pod drogą – 1 szt., polegający na wymianie rury,                 

- uzupełnienie poboczy klińcem o gr. 20 cm po 0,50 mb obustronnie,

- odmulenie istniejących rowów,

- ustawienie oznakowania (5 szt.).

 

[MK]

Wersja XML